24.03.2018

Структура на земеделските стопанства 
 
повече >>

 

Използване на земята
 
повече >>

 

Растениевъдство
 
повече >>

 

Животновъдство
 
повече >>

 

Система за земеделска счетоводна информация
 
повече >>

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2017 г.


Прессъобщение до земеделските стопани за провеждане на анкети по агростатистика

 

Агростатистически справочник 2000-2016 (Excel)

Агростатистически справочник 2000-2015 (pdf)

Агростатистически справочник 2000-2015 (Excel)

 

Агростатистически справочник 2000-2014 (pdf)

Агростатистически справочник 2000-2014 (Excel)

 

 

КАЛЕНДАР за разпространение на резултатите от статистическите изследвания (по теми)

 

КАЛЕНДАР за разпространение на резултатите от статистическите изследвания (по дати)Агростатистика– РЕЗУЛТАТИ 2015

 

Агростатистика – РЕЗУЛТАТИ 2015–Ексел
 

 

Агростатистика – РЕЗУЛТАТИ 2014

Агростатистика – РЕЗУЛТАТИ 2014 - Ексел

 

Агростатистика – РЕЗУЛТАТИ 2013

Агростатистика – РЕЗУЛТАТИ 2013 - Ексел

 

За допълнителна информация: agrostat@mzh.government.bg

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа