16.12.2017

Структура на земеделските стопанства 
 
повече >>

 

Използване на земята
 
повече >>

 

Растениевъдство
 
повече >>

 

Животновъдство
 
повече >>

 

Система за земеделска счетоводна информация
 
повече >>

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2017 г.


Прессъобщение до земеделските стопани за провеждане на анкети по агростатистика

 

Агростатистически справочник 2000-2016 (Excel)

Агростатистически справочник 2000-2015 (pdf)

Агростатистически справочник 2000-2015 (Excel)

 

Агростатистически справочник 2000-2014 (pdf)

Агростатистически справочник 2000-2014 (Excel)

 

 

КАЛЕНДАР за разпространение на резултатите от статистическите изследвания (по теми)

 

КАЛЕНДАР за разпространение на резултатите от статистическите изследвания (по дати)Агростатистика– РЕЗУЛТАТИ 2015

 

Агростатистика – РЕЗУЛТАТИ 2015–Ексел
 

 

Агростатистика – РЕЗУЛТАТИ 2014

Агростатистика – РЕЗУЛТАТИ 2014 - Ексел

 

Агростатистика – РЕЗУЛТАТИ 2013

Агростатистика – РЕЗУЛТАТИ 2013 - Ексел

 

За допълнителна информация: agrostat@mzh.government.bg

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа