17.01.2022

 

Важно Във връзка с кампанията по изготвяне на споразумения за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, МЗХГ/ОДЗ/ уведомява всички заинтересовани лица за следното: 72.04 KB
Заповед РД-09-1-01/04.01.2019г. На основание чл.26 и чл.27 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" във връзка с Глава V "a" "Ползване на земеделски земи" от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Глава VII "Ползване на земеделски земи" от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 877.05 KB
Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2020/2021 г. 104.98 KB
Във връзка с изготвяне на цифрови модели на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г., информираме заинтересованите лица за изготвени ДАННИ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ и ФОРМАТ НА ДАННИ ЗА ИЗГОТВЕНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. За да се приеме цифровият модел на споразумението в информационна система Ферма, независимо с какъв софтуер е изготвено, данните следва да съответстват на указаните формати. 36.91 KB
Указания и електронните форми за попълване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ЗСПЗЗ. 225.47 KB
З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ 85.00 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 60.00 KB
Заповед РД46-395/08.08.08.2018г. и приложение съгласно чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и във връзка с одобрен от министъра на земеделието, храните и горите докалд с рег. индекс 93-6113/08.08.2018г.- Указания за прилагане на чл.37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ. 381.28 KB
Приложение към Заповед № РД 09-756/27.09.2017 г. З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ 37.50 KB
Приложение към Заповед № РД 09-756/27.09.2017 г. УКАЗАНИЯ за изплащане от областните дирекции „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди. 36.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз