17.01.2022

 

Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, приета с Постановление № 178 на Министерския съвет от 2002 г. ( ДВ, бр.80 от 2002г.) -(Проект) 72.18 KB
Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване (Обн. ДВ. бр. 31 от 14 Април 2000г., изм. ДВ. бр.82 от 25 Септември 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр. 31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.23 от 18 март 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г.) - (Проект) 72.24 KB
Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина приета с ПМС №4 от 14.01.2002г., Обн. ДВ. бр.8 от 2 Януари 2002г.) - (Проект) 69.91 KB
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 12.09.2002 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за риболов и регистрация на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми 83.63 KB

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз