22.01.2018


АНКЕТНА КАРТА

 

за изследване удовлетвореността на потребителите през 2017 година от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към Главна дирекция «Земеделие и регионална политика» в МЗХГ

 

Уважаеми потребители на статистическа информация в областта на земеделието,

С настоящото изследване Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) си поставя задачата да проучи и изследва през 2017 година мнението на възможно най-голям брой потребители за предоставяната статистическа информация в областта на земеделието. Това ще даде възможност да се направи реална оценка и анализ на Вашата удовлетвореност от предлаганите статистически информационни продукти и услуги.

Попълването на анкетната карта гарантира, че ние ще посрещнем Вашите нужди и изисквания, тъй като Вие директно изразявате мнението си и участвате в по-нататъшното подобряване на нашата статистическа информация и услугите, които предоставяме.

Вашите отговори ще бъдат високо оценени. Резултатите от това проучване ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗХГ в обобщена форма.

Анкетата е анонимна и Ви уверяваме, че ще бъде запазена конфиденциалността на Вашите индивидуални отговори.

Един от принципите на Кодекса на европейската статистическа практика е статистическите органи да са ангажирани по отношение на качеството. Те систематично и редовно да определят силните и слабите страни, с цел непрекъснато усъвършенстване на качеството на процесите и продуктите. Провеждането на изследване на потребителите е отличен инструмент за подобряване на качеството на продуктите и услугите при изготвяне на статистически данни от МЗХГ.

За контакт с отдел «Агростатистика» към

Главна дирекция «Земеделие и регионална политика»:

Тел.: (+3592) 985 11 532

E-mail: agrostat@mzh.government.bg

Предварително Ви благодарим за попълването на анкетната карта и оказаното съдействие!


Анкетна карта:

1. Моля посочете към коя потребителска група принадлежите:

2. В коя област на земеделската статистическа е предимно търсената от Вас информация? (моля, отбележете един отговор):

3. До колко статистическата информация влияе на Вашата работа:

4. За какви цели използвате статистическата информация? (моля, отбележете най-важната за Вас цел):

5. Колко често ползвате данни на отдел «Агростатистика» в МЗХГ:

6. Кои продукти и услуги на отдел «Агростатистика» в МЗХГ използвате най-често:

7. Информацията, предоставяна от отдел «Агростатистика» в МЗХГ, отговаря ли на Вашите потребности от статистически данни:

8. Как оценявате навременността при публикуването на статистическата информация за Вашите цели:

9. До колко се доверявате на предлаганите от отдел «Агростатистика» в МЗХГ продукти и услуги:

10. Как оценявате статистическата информация на регионално ниво (статистически райони и области):

11.1. Как оценявате качеството на предлаганата земеделска статистика от отдел «Агростатистика» в МЗХГ на печатните и електронни публикации - Агростатистически справочник:

11.2. Как оценявате качеството на предлаганата земеделска статистика и данни от МЗХГ в изданията на НСИ-основни статистически издания (Статистически годишник;Статистически справочник; брошура България

11.3. Как оценявате качеството на предлаганата земеделска статистика в специализираните публикации на МЗХГ:

11.4. Как оценявате качеството на предлаганата земеделска статистика в прессъобщенията на МЗХГ:

12. Как оценявате цялостно качеството на статистическите продукти и услуги, предоставяни от отдел «Агростатистика» в МЗХГ:

13. Лесно ли намирате търсената информация в страницата на МЗХГ в Интернет:

14. Запознати ли се сте с Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на отдел «Агростатистика» в МЗХГ:

15. Смятате ли, че Календарът съдържа необходимата информация за Вашите нужди:

16. Смятате ли, че публикуваните методологии са достатъчни за вашите цели:

17. Предоставена ли е статистическата информация по разбираем начин:

18.1. Удовлетворява ли Ви обслужването от отдел «Агростатистика» в МЗХГ при предоставянето на статистическата информация по телефона:

18.2. Удовлетворява ли Ви обслужването от отдел «Агростатистика» в МЗХГ при предоставянето на информация чрез електронна поща:

18.3. Удовлетворява ли Ви обслужването от отдел «Агростатистика» в МЗХГ при предоставянето на публикации:

Results

Изпращане на Вашите предложения за подобряване на предлаганите от отдел «Агростатистика» в МЗХГ статистически информационни продукти и услуги:
 Обратна връзка: 

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа