17.01.2022

 

Заявление за акт за категоризация 20.83 KB
АНКЕТНА КАРТА за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ОД „Земеделие“ - Хасково 59.54 KB
З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ. 85.00 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 60.00 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ- В изпълнение на чл. 11, ал. 1 и ал. 1б от Наредба № 3 / 1999 г. декларирам, че няма промяна в последно подадената от мен (от фирмата) информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1. 21.00 KB
Приложение № 1 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 43.54 KB
Приложение №2 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 33.52 KB
Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 24.42 KB
Приложение № 4 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 29.41 KB
Приложение № 7 към чл.19,ал.1- ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно. 15.91 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз