20.10.2019

 

ПОКАНА за възлагане на изготвяне на пазарна оценка на земеделски земи. На основание чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.98,ал.1 от ППЗСПЗЗ, Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Хасково, кани оценители на земеделски земи, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи да представят оферта за изготвяне на пазарни оценки на земеделски земи в землищата на територията на област Хасково. 30.30 KB
ново В изпълнение изискванията на подписан договор с Министерство на земеделието, храните и горите по програма за развитие на селските райони /ПРСР/ се организира обучения за земеделски производители, специалисти, потенциални бенефициенти и заинтересовани лица в гр.ХАСКОВО, в конферентната зала на хотел „РЕТРО“ на 20 юни. 61.86 KB
График за подаване на заявления за директни плащания – кампания 2019 на ОСЗ-Хасково. 493.97 KB
Областна дирекция „Земеделие” – гр.Хасково организира среща на земеделски стопани провеждащи растителнозащитни мероприятия с наземна и авиационна техника и пчеларите в региона. 10.77 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "Младши експерт" в Дирекция АПФСДЧР в ОД Земеделие - Хасково 481.33 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността Младши експерт в Общинска служба "Земеделие" - Харманли към ГД "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" - Хасково 453.75 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността Младши експерт в Общинска служба "Земеделие" - Хасково, офис ИРМ Стамболово към ГД "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" - Хасково 486.69 KB
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Харманли, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково. 75.50 KB
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Хасково, ИРМ, офис Стамболово, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково. 78.50 KB
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „младши експерт” в Дирекция „Административно – правно, финансово – стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие” - Хасково. 74.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg