28.09.2023


Важно Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2022/2023 г. 94.65 KB
Важно Публикувано на 08.02.2022г. - Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2021/2022 г. 97.04 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я - по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022 /2023 година 16.24 KB
Декларация за поверителност и неразпространение на данните 16.91 KB
Заявление Чрез Директора на ОДЗ- Хасково, До Началника на ОСЗ за вписване на едногодишни договори за наем за стопанска 2022-2023- формат docx (Word) и xlsx (Excel). 21.96 KB
Заявление До Началника на ОСЗ за вписване на едногодишни договори за наем за стопанска 2022-2023- формат docx (Word) и xlsx (Excel). 21.82 KB
Важно Правила за регистриране на договори и Заповед РД 46-353/26.07.2018 г. 295.44 KB
Важно Заповед № РД 46-173/01.07.2022 г. на министъра на земеделието, с която са одобрени „Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2022 – 2023 година“ , неразделна част от заповедта. 1.46 MB
Важно Във връзка с кампанията по изготвяне на споразумения за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, МЗХГ/ОДЗ/ уведомява всички заинтересовани лица за следното: 72.04 KB
Заповед РД-09-1-01/04.01.2019г. На основание чл.26 и чл.27 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" във връзка с Глава V "a" "Ползване на земеделски земи" от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Глава VII "Ползване на земеделски земи" от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 877.05 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм