26.05.2024


Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2024/2025 година, на територията на област Хасково 31.26 KB
ПРОТОКОЛ от 31.07.2023г. за проведен търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем/аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения 99.43 KB
ПРОТОКОЛ - Днес, 07.08.2023г. в 16:30 часа, в Областна дирекция "Земеделие" - Хасково, се събра комисия, назначена със За повед № РД-07 - 19 / 07.02.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие”. 26.07 KB
ПРОТОКОЛ - Днес, 30.06.2023г. в 10:00 часа, в Областна дирекция "Земеделие" - Хасково, се събра комисия, назначена със За повед № РД-07-19/07.02.2023г. на Директора на ОД „Земеделие”. 39.03 KB
Списък на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2023/2024 година, находящи се на територията на област Хасково. Одобрени със Заповед № РД-46-56/ 28.02.2023г. на Министъра на земеделието. 1.86 MB
П Р О Т О К О Л от 13.02.2023г. за проведен търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ с НТП ПМЛ . 139.50 KB
Протокол от 15.02.2023 г. - на основание чл.37м от ЗСПЗЗ да извърши проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. 79.41 KB
Заповед №ПО-05-9 от 10.01.2023г. На основание чл.47ж, ал.1, чл.104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заповед № РД46-64 от 28.02.2022г. на Министъра на земеделието и заповед № РД 46-96 от 30.03.2022г. на Министъра на земеделието, за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Хасково за стопанската 2022/2023 г., за срок от една стопанска година, по реда и при условията на чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. 634.43 KB
З А П О В Е Д № РД-04-3 от 09.01.2023г. На основание чл,104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл.47ж, ал.6 от ППЗСПЗЗ и протокол от 17.10.2022 год. на комисия назначена със заповед № РД-07-80/ 17.10.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, съдържащ резултати от проведен търг за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Хасково с НТП „ПМЛ“, проведен при условията и реда на чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи след приключване на тръжната процедура и списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 1.09 MB
П Р О Т О К О Л от 02.12.2022г. за проведен търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем/ аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 485.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм