18.02.2018

Държавни помощи в областта на земеделието и горите 

Информация относно държавните помощи в областта на селското стопанство на интернет страницата на ГД „Земеделие и развитие на селските райони” на Европейската комисия (Регистър) – http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/index_en.htm

Информация относно прилаганите в България държавни помощи на интернет страницата на ДФ „Земеделие” –  http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>


Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия за приложение през периода 2014-2020 г. 440.50 KB
Проект на схема на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” 144.50 KB
Решение на Европейската комисия от 5.09.2014 година относно ПОМОЩ № SA.26212 (2011/C) (ex 2011/NN — ex CP 176/A/08) и SA.26217 приведена в действие от Република България при замените на горска земя 502.09 KB
Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани след присъединяването на България към ЕС 790.50 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 961.15 KB
Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 — 2020 г. ; 2.92 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 702/2014 НА КОМИСИЯТА от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз; 899.04 KB
Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор 940.16 KB
Заповед на министъра на земеделието и храните за обявяване на настъпили неблагоприятни климатични условия през 2012 година във връзка с прилагането на държавна помощ 131/2010 135.50 KB
Насоки на Общността за държавни помощи в секторите на земеделието и горското стопанство 2007 до 2013 г. 419.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа