25.11.2017

Държавни помощи в областта на земеделието и горите 

Информация относно държавните помощи в областта на селското стопанство на интернет страницата на ГД „Земеделие и развитие на селските райони” на Европейската комисия (Регистър) – http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/index_en.htm

Информация относно прилаганите в България държавни помощи на интернет страницата на ДФ „Земеделие” –  http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>


Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия за приложение през периода 2014-2020 г. 440.50 KB
Проект на схема на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” 144.50 KB
Решение на Европейската комисия от 5.09.2014 година относно ПОМОЩ № SA.26212 (2011/C) (ex 2011/NN — ex CP 176/A/08) и SA.26217 приведена в действие от Република България при замените на горска земя 502.09 KB
Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани след присъединяването на България към ЕС 790.50 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 961.15 KB
Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 — 2020 г. ; 2.92 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 702/2014 НА КОМИСИЯТА от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз; 899.04 KB
Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор 940.16 KB
Заповед на министъра на земеделието и храните за обявяване на настъпили неблагоприятни климатични условия през 2012 година във връзка с прилагането на държавна помощ 131/2010 135.50 KB
Насоки на Общността за държавни помощи в секторите на земеделието и горското стопанство 2007 до 2013 г. 419.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа