06.12.2023


Заповед на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за пасища, мери и ливади в землищата с. Дряново на общ. Тополовград, обл. Хасково. 1.17 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата с. Доброселец на общ. Тополовград, обл. Хасково. 1.47 MB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-435 /29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Гарваново, общ. Хасково), Заповед № ПО-09-475/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Малево, общ. Хасково), Заповед № ПО-09-476/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Манастир, общ. Хасково) и Заповед № ПО-09-493/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище гр. Хасково, общ. Хасково), с които са одобрени разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключени споразумения между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година в Община Хасково 423.72 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-461/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на с. Любеново, общ. Хасково 340.65 KB
Заповед № ПО-09-629/ 01.12.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково за определяне на цена за ползване на имоти с НТП "полски път", попадащи в масиви, съгласно одобрените със заповед на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково споразумения между собственици и/ или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата от Община Димитровград, обл. Хасково, за стопанската 2023-2024 година 273.03 KB
Заповед за изменение на заповед № ПО-09-469/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на с. Пчелари, общ. Стамболово 440.58 KB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата с. Каменна река на общ. Тополовград, обл. Хасково. 4.15 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата с. Българска поляна на общ. Тополовград, обл. Хасково. 5.54 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата с. Светлина на общ. Тополовград, обл. Хасково. 4.61 MB
Г Р А Ф И К - ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА 2023 г. ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД 67.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм