03.06.2023


 1. NEOBHODIMI DOKUMENTI
  .zip файл (204.08 KB)
  Образци на документи за участие в тръжна процедура, открита със заповед № РД-04-58/ 30.05.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково - за продажба на ПИ 32024.216.104 по КККР на гр. Ивайловград - недвижим имот, частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 и § 29 от ЗСПЗЗ, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ
  6/1/2023 9:40:04 AM
  Сваляне
 2. РД-04-58
  .pdf файл (749.43 KB)
  Заповед № РД-04-58/ 30.05.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково с която се открива процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ, на който право на участие имат само собственици на имоти в границите на Стопанския двор, съседни на имота, обект на търга, за придобиване право на собственост на недвижими имоти - частна държавна собственост - за ПИ 32024.216.104 по КККР на гр. Ивайловград
  6/1/2023 9:37:36 AM
  Сваляне
 3. ПО-09-25
  .pdf файл (353.77 KB)
  Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-562/30.09.2022 г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Доситеево , общ. Харманли, обл. Хасково.
  5/31/2023 10:35:15 AM
  Сваляне
 4. uvedomlenie za s-ma za opredelqne na rezultati
  .pdf файл (326.01 KB)
  И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” - Хасково
  5/29/2023 10:39:56 AM
  Сваляне
 5. spisak dopusnati, nedopusnati
  .pdf файл (1.76 MB)
  Уведомление за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в ГД "Аграрно развитие" при ОД "Земеделие" - Хасково.
  5/22/2023 2:10:45 PM
  Сваляне
 6. REGISTAR DEKLARACII
  .docx файл (17.93 KB)
  РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/
  5/17/2023 4:40:34 PM
  Сваляне
 7. chl35_t2
  .zip файл (3.17 MB)
  Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ - Хасково за 2022 - 2023 г.
  5/17/2023 4:37:12 PM
  Сваляне
 8. chl35_1_1
  .pdf файл (843.16 KB)
  Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ - Хасково за 2022 - 2023 г.
  5/17/2023 4:28:28 PM
  Сваляне
 9. grafik_052023
  .pdf файл (570.69 KB)
  График за провеждане на Г Т П на З Г Т на ОД "Земеделие" - Хасково за месец Май 2023 г.
  5/10/2023 2:12:31 PM
  Сваляне
 10. Konkurs 05.2023
  .zip файл (52.13 KB)
  ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители . Конкурсът се обявява за длъжността „Младши експерт“ в Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково. Публикувано на 04.05.2023г.
  5/4/2023 4:30:31 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм