29.01.2023


 1. ПО-09-10
  .pdf файл (353.26 KB)
  Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-363/ 19.09.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, землище с.Драбишна общ. Ивайловград.
  1/25/2023 1:46:18 PM
  Сваляне
 2. ПО-09-9
  .pdf файл (474.75 KB)
  Заповед за изменение на Заповеди №№ ПО-09-357/ 19.09.2022 год., ПО-09-366/ 19.09.2022 год., ПО-09-365/ 19.09.2022 год., ПО-09-380/ 19.09.2022 год., ПО-09-369/ 19.09.2022 год., ПО-09-339/ 19.09.2022 год. и ПО-09-348/ 19.09.2022 год., всички на Директора на ОД „Земеделие” - Хасково за землища в общ. Ивайловград.
  1/25/2023 1:43:15 PM
  Сваляне
 3. ПО-09-8
  .pdf файл (277.33 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-8 от 20.01.2023г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” определям цена за ползване на имоти с НТП полски път за землищата от общ. Тополовград, обл. Хасково, за стопанската 2022-2023 година.
  1/23/2023 11:04:58 AM
  Сваляне
 4. Vatreshni pravila UCHR-2023
  .pdf файл (25.37 MB)
  Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково- Публикувано на 18.01.2023
  1/18/2023 3:39:37 PM
  Сваляне
 5. РД-04-4
  .pdf файл (203.21 KB)
  ЗАПОВЕД за утвърждаване на Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково
  1/18/2023 3:39:36 PM
  Сваляне
 6. KONKURS OSZ-HARMANLI
  .zip файл (52.01 KB)
  ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5, На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и заповед № РД-04-6/ 13.01.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково, обявява конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие”- Харманли към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково.
  1/13/2023 4:41:21 PM
  Сваляне
 7. KONKURS GD AR
  .zip файл (49.87 KB)
  ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково, със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5, На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и заповед № РД-04-7/ 13.01.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково, обявява конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността „Старши експерт“ в Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково.
  1/13/2023 4:41:20 PM
  Сваляне
 8. Targ_012023
  .zip файл (634.43 KB)
  Заповед №ПО-05-9 от 10.01.2023г. На основание чл.47ж, ал.1, чл.104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заповед № РД46-64 от 28.02.2022г. на Министъра на земеделието и заповед № РД 46-96 от 30.03.2022г. на Министъра на земеделието, за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Хасково за стопанската 2022/2023 г., за срок от една стопанска година, по реда и при условията на чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ.
  1/11/2023 4:37:07 PM
  Сваляне
 9. общ.Тополовград_ХЛЯБОВО
  .zip файл (1.67 MB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-605 от 21.10.2022г. на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с. Хлябово, общ. Тополовград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-69 от 08.08.2022г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землищe Хлябово, общ. Тополовград, обл. Хасково.
  1/11/2023 10:27:09 AM
  Сваляне
 10. общ. Тополовград_Орлов дол_23-12-2022
  .zip файл (9.25 MB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-654 от 22.12.2022г. на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землището на с. Орлов дол, общ. Тополовград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-69 от 08.08.2022г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землищe Орлов дол, общ. Тополовград, обл. Хасково.
  12/23/2022 10:07:44 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм