Върни се горе

Въведение

Общата селскостопанска политика (ОСП) е неделима част от договорите, които създават Европейската Общност (ЕО). ОСП е основана на три фундаментални принципа: свободна търговия в рамките на Общността на база общи цени, преференции за европейското производство на пазарите на Общността, както и обща финансова отговорност.

Целта на европейската ОСП е да осигури приемлив стандарт на живот на фермерите, да осигури качествени храни за потребителите на разумни цени, да запази европейското наследство в селските райони и да спомогне за опазването на околната среда.

Развитие на ОСП

Създадена през 1962г., когато държавите основателки на ЕО се възстановяват от един дълъг период на хранителна криза, ОСП започва действието си чрез субсидиране на производството на основни земеделски продукти в името на осигуряването на хранителна обезпеченост. Тази политика, обаче, води до един генерирането на постоянни излишъци при някои земеделски продукти и следователно има нужда от реформиране. Фундаменталните реформи на ОСП, започнали през 1992г. и продължаващи досега, радикално трансформират ОСП и понижават нивата на подкрепата предоставяна на европейските фермери.

Субсидиите за произведено количество земеделски продукти са заменени почти изцяло от директни плащания за фермерите, гарантиращи им приличен доход при условие, че изпълняват определени изисквания. Тези изисквания включват спазването на стандарти за опазване на околната среда, производство на безопасни храни, опазване на здравето на животните и растенията. От земеделските производители се очаква да поддържат своята земя в добро състояние с цел запазването на селската природа, флора и фауна.      

Либерализиране на световната търговия

Изместването на подкрепата за производство към подкрепа, насочена към фермерите води до по-справедлива световна търговия, тъй-като директното подпомагане на земеделските стопани намалява риска от разстройване на световната търговия поради предоставянето на експортни субсидии за произведена продукция. Това подготви ЕС за преговорите по Програмата от Доха в рамките на Световната търговска организация, при които ЕС предложи елиминирането на всички форми на експортно субсидиране до 2013г. Дори и без допълнително либерализиране на търговията, ЕС е най-големият вносител на храни в света, както и най-големият пазар за хранителни продукти от развиващите се страни.

Инструменти

Основните инструменти на ОСП са директните плащания и пазарната подкрепа на земеделските производители (1-ви стълб на ОСП) и политиката на развитие на селските райони (2-ри стълб на ОСП). 


Директни плащания

Реформата в Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз изисква въвеждането на промени при прилагането на многопластова структура на директните плащания в България през периода 2015-2020 г.


Обща организация на пазарите на селскостопански продукти

Общата организация на пазара на земеделски продукти в Европейския съюз е част от Общата селскостопанска  политика, чрез която се осигурява стабилност и предвидимост на пазарите на земеделски продукти, устойчиви изкупни цени, които гарантират стабилни доходи на земеделските производители и е предпоставка за постоянното снабдяване с качествени храни на потребителите.