Върни се горе

Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 - 2020) е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на жизнени и продуктивни многофункционални гори и нарастваща конкурентоспособност на горския сектор като основа за по-добър жизнен стандарт, особено в планинските и селските райони. Предпоставка за устойчиво развитие на горските територии са регламентираните със Закона за горите три нива на горско планиране - национално, областно и местно, отразени съответно в Национална стратегия за развитие на горския сектор, Стратегически план за развитие на горския сектор, областни планове за развитие на горските територии и горскостопански планове и програми.

Обектът на НСРГСРБ 2013 - 2020 г. е горският сектор, който обхваща горските ресурси и производството, търговията и потреблението на горски продукти и услуги.

Одобрен от министъра на земеделието и храните с рег. № 93-11868/13.12.2016 г. Окончателен доклад за междинна оценка на резултатите от прилагането на НСРГСРБ (2013-2020 г.) за периода 2013-2016 г.


и въздействието им върху състоянието на горския сектор с Информация за хода на изпълнението на НСРГСРБ (2013-2020 г.) и СПРГС (2014-2023 г.) за периода 2013-2016 г., таблична форма в кратък вариант – Приложение 1, и в пълен вариант – Приложение 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 19.12.2016 pdf document