Върни се горе

Oсновните цели, към които правителството насочва усилията си през периода 2014-2018 г., са, както следва: 

  • Провеждане на решителни реформи в ключови социални системи
  • Гарантиране върховенството на закона като основа за възстановяването на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична среда
  • Укрепване на държавността, стабилизиране на институционалната среда
  • Модернизиране на управлението и държавата във връзка с развитието на съвременните глобални процеси и технологии
  • Създаване на условия за развитие на страната за ускорен икономически растеж
  • Ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства
  • Гарантиране на национална и енергийната независимост на страната
  • Повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на по-добри условия на живот за хората
  • Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на социална политика, която помага на уязвимите групи и безработните
  • Очертаване на ясна перспектива за развитието на гражданите и бизнеса до 2030 г.

Програмата на правителството за стабилно развитие на България обхваща 21 области, за които правителството на България набеляза конкретни цели и мерки, които ще допринесат за тяхното развитие: външна политика на България, правосъдие, икономика и растеж, публични финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на обществените поръчки, електронно управление и държавна администрация, образование и наука, социална политика, здравеопазване, енергетика, транспорт и инфраструктура, регионална политика, земеделие, селско стопанство и гори, екология и опазване на околната среда, превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, култура и духовност, подобряване на публичната среда, отбрана, сигурност и обществен ред и младежта и спорта.