Върни се горе

Биологичното земеделие е съвкупна система за управление на земеделието и производство на храни, в която се съчетават най-добрите практики по отношение опазването на околната среда, поддържа се висока степен на биологично разнообразие, опазват се природните ресурси, прилагат се високи стандарти за хуманно отношение към животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси. 

Производство

Стъпки за издаване на разрешение за контрол за спазване правилата на биологичното производство и включване на нов оператор в система на контрол
Нов оператор (производител, преработвател, търговец на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни)
PDF файл, 358,5 KB, качен на 03.04.2013

pdf document

Информационни регистри

Електронен регистър на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите

Електронният регистър се поддържа съгласно разпоредбите на чл. 28, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

Към момента Електронният регистър е в процес на въвеждане на информация. Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите ще се определи дата на пускането в експлоатация на регистъра. Заповедта ще се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите не по-късно от 14 дни преди датата на пускането в експлоатация на съответния регистър.

Процедури

Образец № 6 за увеличаване на преходен период на площи
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 71,9 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 5 за дейност “Преработка“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 70,7 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 4 за дейност „Растениевъдство“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 79,1 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 3 за дейност „Производство на аквакултури“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 75,3 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 2 за дейност „Пчеларство“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 72,6 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 1 за дейност „Животновъдство“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 79,7 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Внос от трети страни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1235/2008 НА КОМИСИЯТА
PDF файл, 3,7 MB, качен на 12.09.2019

pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2013 на Комисията от 20 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008
За определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на датата на представяне на годишния доклад
PDF файл, 995,6 KB, качен на 20.06.2013

pdf document

Нормативна база

НАРЕДБА № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство,
както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица, издадена от министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., изм. и доп., бр. 93 от 9.11.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.
RTF файл, 880,8 KB, качен на 12.09.2019

rtf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА
от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
Относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

PDF файл, 1,4 MB, качен на 10.12.2018

pdf document

Заповед № РД 09-92/05.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на Националните референтни лаборатории,
която изменя и допълва заповед № РД 09 - 941/23.11.2016 г., изм. и доп. със заповед № РД 09 - 531/06.06.2018 г., заповед № РД 09 - 305/22.03.2019 и заповед № РД 09 - 976/18.10.2019 г.
RAR файл, 1,7 MB, качен на 08.04.2020

rar document