Върни се горе

Биологичното земеделие е съвкупна система за управление на земеделието и производство на храни, в която се съчетават най-добрите практики по отношение опазването на околната среда, поддържа се висока степен на биологично разнообразие, опазват се природните ресурси, прилагат се високи стандарти за хуманно отношение към животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси. 

Производство

 

       Министерството на земеделието, храните и горите уведомява биологичните оператори с дейност животновъдство, които са бенефициенти по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2020, да проверят за съответствие на данните за животните и пчелните семейства в животновъдните си стопанства, които са налични в регистъра. При установени несъответствия могат да подадат писмено заявление/уведомление до своето контролиращо лице за несъответствия/пропуски/грешки с данните в Електронния регистър на биологичните производители в срок до 04 февруари 2021 г.

      Получените в Министерство на земеделието, храните и горите мотивирани уведомления за корекции от контролиращите лица в срок до 04 февруари 2021 г., ще бъдат разгледани по същество. При необходимост и обоснованост в тях, в случай на техническа грешка, ще бъдат предприети съответните процедурни действия за извършване на съответните корекции в Електронния регистър.

    

Информационни регистри

Електронен регистър на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите

Електронният регистър се поддържа съгласно разпоредбите на чл. 28, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

Към момента Електронният регистър е в процес на въвеждане на информация. Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите ще се определи дата на пускането в експлоатация на регистъра. Заповедта ще се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите не по-късно от 14 дни преди датата на пускането в експлоатация на съответния регистър.

 

  1. Качена е версия 1.0.32.0 от 17.06.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин
  2. Качена е версия 1.0.31.0 от 30.05.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин
  3. Качена е версия 1.0.30.0 от 12.04.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин
  4. Качена е версия 1.0.29.0 от 09.04.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.
  5. Качена е версия 1.0.28.0 от 08.04.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.
  6. Качена е версия 1.0.27.0 от 08.03.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.
  7. Качена е версия 1.0.26.0 от 15.02.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.
  8. Качена е версия 1.0.25.0 от 31.12.2020г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.

Регистри

Заявление за включване/актуализиране в/на Електронен регистър на посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на биологичното производство


на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България
DOCX файл, 39,2 KB, качен на 21.09.2020 docx document

Заявление за издаване на разрешение за използване на семена или вегетативен размножителен материал, които не са произведени по метода на биологичното производство


по чл.45, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО)889/2008 г. и/или семена от картофи, които не са произведени по метода на биологичното производство по чл.45, параграф 5 от Регламент (ЕО)889/2008 г.
PDF файл, 380,8 KB, качен на 08.05.2020 pdf document

Процедури

Актуализирано Приложение към „Методика за анализ на риска“ - Таблица за определяне на категорията риск към методика за анализ на риска, съгласно чл. 49, ал. 4 от Наредба № 5 от 2018 г.


(оценка за дейности растениевъдство, събиране на диворастящи, аквакултури, животновъдство и пчеларство, преработка и търговия, внос и износ)
XLSX файл, 111,6 KB, качен на 29.01.2021 xlsx document

Процедура за промяна на данни и/или извършване на корекции в регистъра на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство


(утвърдена със заповед РД 09-501/26.06.2020 г.на министъра на земеделието, храните и горите) ведно с приложенията към нея (образец 1, образец 2, образец 3 и образец 4)
RAR файл, 947,5 KB, качен на 29.06.2020 rar document

Внос от трети страни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1235/2008 НА КОМИСИЯТА


PDF файл, 3,7 MB, качен на 12.09.2019 pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2013 на Комисията от 20 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008


За определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на датата на представяне на годишния доклад
PDF файл, 995,6 KB, качен на 20.06.2013 pdf document

Нормативна база

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА


от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
Относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

PDF файл, 1,4 MB, качен на 10.12.2018 pdf document

Order No. RD 09-1212/31.10.2022 of the Minister of Agriculture for approval of „Procedure for the designation of official laboratories for the purpose of organic production pursuant to Article 37 of Regulation (EU)


2017/625 and for implementation of Article 39 (1) of Regulation (EU) 2017/625“, version 02 (EN)
PDF файл, 902,8 KB, качен на 22.12.2022 pdf document

Заповед № РД 09-92/05.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на Националните референтни лаборатории,


която изменя и допълва заповед № РД 09 - 941/23.11.2016 г., изм. и доп. със заповед № РД 09 - 531/06.06.2018 г., заповед № РД 09 - 305/22.03.2019 и заповед № РД 09 - 976/18.10.2019 г.
RAR файл, 1,7 MB, качен на 08.04.2020 rar document