Върни се горе

Биологичното земеделие е съвкупна система за управление на земеделието и производство на храни, в която се съчетават най-добрите практики по отношение опазването на околната среда, поддържа се висока степен на биологично разнообразие, опазват се природните ресурси, прилагат се високи стандарти за хуманно отношение към животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси. 

Производство

Стъпки за издаване на разрешение за контрол за спазване правилата на биологичното производство и включване на нов оператор в система на контрол
Нов оператор (производител, преработвател, търговец на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни)
PDF файл, 358,5 KB, качен на 03.04.2013

pdf document

 

Министерството на земеделието, храните и горите уведомява биологичните оператори, които са бенефициенти по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2020, че в срок до 25 януари 2021 г. могат да подадат писмено заявление/уведомление до своето контролиращо лице за несъответствия/пропуски/грешки с данните в Електронния регистър на биологичните производители. Информацията трябва да съдържа име на оператор, ЕИК/ЕГН, УРН, дейност, обекти и детайлно описание по констатираните несъответствия.

Получените в Министерство на земеделието, храните и горите мотивирани уведомления за корекции от контролиращите лица в срок до 26 януари 2021 г., ще бъдат разгледани по същество. При необходимост и обоснованост в тях, в случай на техническа грешка, ще бъдат предприети съответните процедурни действия за извършване на съответните корекции в Електронния регистър.       

Информационни регистри

Електронен регистър на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите

Електронният регистър се поддържа съгласно разпоредбите на чл. 28, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

Към момента Електронният регистър е в процес на въвеждане на информация. Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите ще се определи дата на пускането в експлоатация на регистъра. Заповедта ще се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите не по-късно от 14 дни преди датата на пускането в експлоатация на съответния регистър.

Регистри

Заявление за включване/актуализиране в/на Електронен регистър на посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на биологичното производство
на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България
DOCX файл, 39,2 KB, качен на 21.09.2020

docx document

Заявление за издаване на разрешение за използване на семена или вегетативен размножителен материал, които не са произведени по метода на биологичното производство
по чл.45, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО)889/2008 г. и/или семена от картофи, които не са произведени по метода на биологичното производство по чл.45, параграф 5 от Регламент (ЕО)889/2008 г.
PDF файл, 380,8 KB, качен на 08.05.2020

pdf document

Процедури

Процедура за промяна на данни и/или извършване на корекции в регистъра на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство
(утвърдена със заповед РД 09-501/26.06.2020 г.на министъра на земеделието, храните и горите) ведно с приложенията към нея (образец 1, образец 2, образец 3 и образец 4)
RAR файл, 947,5 KB, качен на 29.06.2020

rar document

Образец № 6 за увеличаване на преходен период на площи
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 71,9 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 5 за дейност “Преработка“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 70,7 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 4 за дейност „Растениевъдство“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 79,1 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 3 за дейност „Производство на аквакултури“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 75,3 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 2 за дейност „Пчеларство“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 72,6 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Внос от трети страни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1235/2008 НА КОМИСИЯТА
PDF файл, 3,7 MB, качен на 12.09.2019

pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2013 на Комисията от 20 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008
За определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на датата на представяне на годишния доклад
PDF файл, 995,6 KB, качен на 20.06.2013

pdf document

Нормативна база

НАРЕДБА № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство,
както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица, издадена от министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., изм. и доп., бр. 93 от 9.11.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.
RTF файл, 880,8 KB, качен на 12.09.2019

rtf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА
от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
Относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

PDF файл, 1,4 MB, качен на 10.12.2018

pdf document

Процедура за определяне на официални лаборатории за извършване на анализи на проби, взети при официален контрол на биологично производство, съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) № 2017/625,
версия 01 (утвърдена със заповед РД 09-456/15.06.2020 г.на министъра на земеделието, храните и горите)
PDF файл, 156,1 KB, качен на 18.06.2020

pdf document

Заповед № РД 09-92/05.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на Националните референтни лаборатории,
която изменя и допълва заповед № РД 09 - 941/23.11.2016 г., изм. и доп. със заповед № РД 09 - 531/06.06.2018 г., заповед № РД 09 - 305/22.03.2019 и заповед № РД 09 - 976/18.10.2019 г.
RAR файл, 1,7 MB, качен на 08.04.2020

rar document