Върни се горе

Биологичното земеделие е съвкупна система за управление на земеделието и производство на храни, в която се съчетават най-добрите практики по отношение опазването на околната среда, поддържа се висока степен на биологично разнообразие, опазват се природните ресурси, прилагат се високи стандарти за хуманно отношение към животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси. 

Производство

 

       Министерството на земеделието, храните и горите уведомява биологичните оператори с дейност животновъдство, които са бенефициенти по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2020, да проверят за съответствие на данните за животните и пчелните семейства в животновъдните си стопанства, които са налични в регистъра. При установени несъответствия могат да подадат писмено заявление/уведомление до своето контролиращо лице за несъответствия/пропуски/грешки с данните в Електронния регистър на биологичните производители в срок до 04 февруари 2021 г.

      Получените в Министерство на земеделието, храните и горите мотивирани уведомления за корекции от контролиращите лица в срок до 04 февруари 2021 г., ще бъдат разгледани по същество. При необходимост и обоснованост в тях, в случай на техническа грешка, ще бъдат предприети съответните процедурни действия за извършване на съответните корекции в Електронния регистър.

    

Информационни регистри

Електронен регистър на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите

Електронният регистър се поддържа съгласно разпоредбите на чл. 28, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

Към момента Електронният регистър е в процес на въвеждане на информация. Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите ще се определи дата на пускането в експлоатация на регистъра. Заповедта ще се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите не по-късно от 14 дни преди датата на пускането в експлоатация на съответния регистър.

 

  1. Качена е версия 1.0.32.0 от 17.06.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин
  2. Качена е версия 1.0.31.0 от 30.05.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин
  3. Качена е версия 1.0.30.0 от 12.04.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин
  4. Качена е версия 1.0.29.0 от 09.04.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.
  5. Качена е версия 1.0.28.0 от 08.04.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.
  6. Качена е версия 1.0.27.0 от 08.03.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.
  7. Качена е версия 1.0.26.0 от 15.02.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.
  8. Качена е версия 1.0.25.0 от 31.12.2020г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.

Регистри

Публични данни за биологичен растителен репродуктивен материал и растителен репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство и отглеждани по биологичен начин животни,


бавнорастящи птици, биологични ярки и ювенилни екземпляри от биологични аквакултури с информация за операторите, които желаят да предлагат количества от тях на пазара - Списъци по чл. 26 от Регламент (ЕС) 2018/848
XLSX файл, 105,6 KB, качен на 19.01.2024 xlsx document

Процедура за събиране на информация за наличието на пазара на биологичен растителен репродуктивен материал и растителен репродуктивен материал произведен при преход към биологично производство,


на отглеждани по биологичен начин животни, бавнорастящи птици, биологични ярки и ювенилни екземпляри от биологични аквакултури
PDF файл, 260,7 KB, качен на 28.04.2023 pdf document

Заповед № РД 09-469/25.04.2023 г. на министъра на земеделието за утвърждаване на „Процедура за събиране на информация за наличието на пазара на биологичен растителен репродуктивен материал и растителен репродуктивен материал


произведен при преход към биологично производство, на отглеждани по биологичен начин животни, бавнорастящи птици, биологични ярки и ювенилни екземпляри от биологични аквакултури“
PDF файл, 123,2 KB, качен на 28.04.2023 pdf document

Процедури

Внос от трети страни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1235/2008 НА КОМИСИЯТА


PDF файл, 3,7 MB, качен на 12.09.2019 pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2013 на Комисията от 20 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008


За определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на датата на представяне на годишния доклад
PDF файл, 995,6 KB, качен на 20.06.2013 pdf document

Нормативна база

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА


от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
Относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

PDF файл, 1,4 MB, качен на 10.12.2018 pdf document

Order No. RD 09-1212/31.10.2022 of the Minister of Agriculture for approval of „Procedure for the designation of official laboratories for the purpose of organic production pursuant to Article 37 of Regulation (EU)


2017/625 and for implementation of Article 39 (1) of Regulation (EU) 2017/625“, version 02 (EN)
PDF файл, 902,8 KB, качен на 22.12.2022 pdf document