05.12.2021

 

З А П О В Е Д № РД-09-40 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.) 423.11 KB
З А П О В Е Д № РД-09-39 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.) 478.04 KB
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково. 1002.36 KB
Заповед 79 от 29.06.2016г., На основание чл.3, ал.3 т.1 и ал.4 от Устройствения правилник на областна дирекция "Земеделие" във връзка с чл.244, ал.1 от Закона за обществени поръчки. 1002.36 KB
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, НАРУШЕНИЯ И КОРУПЦИЯ; ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ГРЕШКИ, ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. ХАСКОВО 137.50 KB

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз