20.02.2018

Корупция
             
КОНВЕНЦИЯТА, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз ( Обн. с ОВ. бр.195 от 25 Юни 1997г.), дава определение на два вида корупция - пасивна и активна.
По смисъла на конвенцията пасивна корупция е умишленото действие на служител, което пряко или чрез посредник иска или получава облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или което приема обещание за такава облага, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.
По смисъла на конвенцията, активна корупция е умишленото действие на всяко лице, което обещава или дава, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за себе си или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-ото Народно събрание на 10 май 2000 г., в сила от 1 ноември 2003 г., корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

Сигнал за незаконни или неправилни, пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, както и сигнали по повод качеството на предоставяните административни услуги, можете да изпратите по един от следните начини:
-    на e-mail: signali_korupcia@mzh.government.bg;
-    на адреса на министерството до ръководителя на Инспектората;
-    на безплатен телефон   за  сигнали за нарушения 0800 20 200;
-       чрез пощенска кутия за сигнали за нарушения, намираща се в сградата на Министерството на земеделието и храните – бул.”Христо Ботев” № 55 (Приемна).

Не се разглеждат:
  • Анонимни предложения или сигнали. След анализ и преценка, за анонимни сигнали могат да се считат:
- получени по пощата, без посочени две имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
- сигнали по електронната поща, без посочени две имена, адрес за кореспонденция или телефон;
- сигнали по телефона, без посочени две имена и адрес за кореспонденция.
За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на Инспектората е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите и лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, e-mail адрес или телефон за връзка.
  • Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години;
  • Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който е извършена проверка и е постановено решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.


Сигналите, които се подават в МЗХ  следва да са относими само и единствено към нарушения, извършени от служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от сигналоподателя данни за нарушения. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Проверки за оценка на корупционния риск в административните звена (дирекции) в Министерство на земеделието и храните, извършени през 2013 г. 30.50 KB
Проверки за оценка на корупционния риск в административните звена (дирекции) в Министерство на земеделието и храните, извършени през 2012г. 30.00 KB
КОНВЕНЦИЯ, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз 73.00 KB
Гражданска конвенция за корупцията 667.41 KB
Конвенция на Организацията на обединените нации срещу корупцията 5.09 MB
Наказателна конвенция относно корупцията 1.39 MB
Проверки за оценка на корупционния риск в административните звена (дирекции) в Министерство на земеделието и храните 28.50 KB
 Подаване на сигнал за корупция: 

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа