18.02.2018

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г., съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР на проведеното на 22.12.2017 г. заседание


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2017 ГОДИНА
 

Актуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през календарната 2017 г.

 

Нормативна уредба по ПРСР 2014-2020

повече>>

 

Комитети по наблюдение

повече>>


ВОМР

повече>>

Съобщение за обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 14.57 KB
Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014-2020 2.88 MB
Утвърдени насоки по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 4.90 MB
Проект на Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 2.50 MB
Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-243 от 17.03.2017 г. за утвърждаване на методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г. 200.00 KB
Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-144 от 23.02.2017 г. за утвърждаване на методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 -2020 г. 200.49 KB
Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-143 от 23.02.2017 г. за утвърждаване на методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 -2020 г. 200.58 KB
Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 2.75 MB
Проект на доклад от заместник-министър на земеделието, храните и горите за одобрение на проект на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за започването на приема на заявления за подпомагане по мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за кампания 2018 383.47 KB
Проект на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за започването на приема на заявления за подпомагане по мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за кампания 2018 278.36 KB
Съобщение към проекта на заповед на Министъра на земеделието, храните и горите. 181.09 KB
Проект на Доклад от д-р Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите за одобрение на проект на Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите за увеличение на бюджета по Заповед № РД 09-552/02.08.2016 г.; 149.50 KB
Проект на Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите за увеличение на бюджета по Заповед № РД 09-552/02.08.2016 г.; 124.00 KB
Съобщение към проекта на заповед на Министъра на земеделието, храните и горите. 45.00 KB
Проект на Заповед от 2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите 126.50 KB
Проект на Доклад от д-р Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите 166.50 KB
Съобщение към проекта на заповед на Министъра на земеделието, храните и горите 45.00 KB
Предоставя се възможност за сключване на договори над наличния бюджет по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. 1.36 MB
Проект на Заповед за увеличаване на бюджета и сключване на договори над наличния бюджет за заявления за подпомагане, приети в период на прием, обявен със Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г 566.93 KB
Заповед РД 09-824/19.10.2017 г. 768.38 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати във връзка с покана за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), работещи в областта на изменението на климата, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. 16.53 KB
Проект НИД на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с отразени коментари за публикуване в ДВ 466.64 KB
Проект на обява за откриване на процедура чрез подбор по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г. 731.89 KB
Заповед №03РД/324/08.09.2017 г. за определяне на период за прием на заявления за подпомагане по мярка 14 "Хуманно отношение към животните" 546.56 KB
Съобщение за подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ 15.72 KB
Обява за откриване на процедура чрез подбор за подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ 68.63 KB
Съобщение за подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ 15.46 KB
Обява за откриване на процедура чрез подбор за подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ 67.99 KB
Съобщение за подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ 15.06 KB
Обява за откриване на процедура чрез подбор за подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ 67.92 KB
Съобщение във връзка с предстоящ прием по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 46.00 KB
Обява за откриване на процедура чрез подбор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 67.07 KB
Заповед РД 09-542/ 11.07.2017 г. за определяне на бюджет за периода от 22 юни 2017 г. до 22 юни 2018 г. за предоставяне на консултантски пакети по чл.7, ал.1 на малки стопанства по реда на Наредба №7 от 2016 г. 1.11 MB
Програма за развитие на селските райони (2014-2020) ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, (ЮЛНЦ) ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА УЧАСТВАТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2014-2020) Публикувано на 23.06.2017 г. 65.59 KB
Актуализиран към 20.06.2017 г. индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през календарната 2017 г. 40.00 KB
Индикативен план за действие за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. за календарната година 2017 г. 44.50 KB
Актуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през календарната 2017 г. 33.50 KB
АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПРИЕМ ЗА НОВИ КАНДИДАТИ ПО МЯРКА 10 И МЯРКА 11 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. 45.57 KB
Цифрови географски данни за орнитологично значими места на зимуващите видове гъски 2.87 MB
Писмо с № 0403-211 от 02.02.2017 г. 42.64 KB
Заповед № РД 09-177/07.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните 51.05 KB
Заповед за прием за заявления от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за кампания 2017 подавани по реда на Наредба №5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за ползване на заявления по схеми и мерки за директни плащания 138.00 KB
Заповед за утвърждаване на методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 за заявления, подадени през кампания 2016 440.10 KB
Заповед за утвърждаване на методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ заявления, подадени през кампания 2016 561.58 KB
Решение за № ЕО-19/2016г. за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка за изменение на ПРСР 2014-2020 2.20 MB
Резултатите от оценката на заявления по подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие", постъпили в рамките на покана за процедура за подбор на местни инициативни групи и стратегии за водено от общностите местно развитие, утвърдена със заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-956 от 29.12.2015 г., изменена със Заповед № РД 09-51 от 01.02.2016 г. 18.86 KB
Заповед № РД 09-988/14.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 за община Хитрино 934.42 KB
Допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 26.10.2016 до 07.12.2016 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 29.49 KB
Допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 26.10.2016 до 07.12.2016 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 37.35 KB
Насоки за прилагане на критерии за оценка по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 604.18 KB
Отговори по постъпили запитвания и въпроси по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 36.86 KB
ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕРИОД НА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ – РД09-755/04.10.2016 Г. 784.56 KB
Допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 02.09.2016 до 03.10.2016 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 27.08 KB
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа