22.07.2024


З А П О В Е Д № РД-04-121 от 03.06.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод становище с рег. № ПО-09-22-2/28.04.2022 год. на началника на Общинска служба по Земеделие град Харманли 319.55 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-24 от 12.05.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад с рег. № ПО-09-23-1/ 12.05.2022 год. на началника на ОС „Земеделие“ – Ивайловград 338.38 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-25 от 12.05.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на Общинска служба по земеделие – гр. Свиленград с рег. № РД-12-05-77/ 12.05.2022 год. с приложени документи за настъпили форсмажорни обстоятелства 337.38 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-21 от 19.04.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) във връзка със заявление с вх. № Д-99/ 18.04.2022 год. 429.83 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-19 от 07.04.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад от Общинска служба по земеделие – Харманли и заявления с вх. №№ ПО-09-12/ 15.03.2022 год., ПО-09-13/ 15.03.2022 год и РД-12-05-50/ 05.04.2022 год. 333.58 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-20 от 07.04.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – Харманли с рег. № РД-12-01-137-1/ 01.04.2022 год. с приложени документи и заявление с вх. № ПО-24-410/ 25.03.2022 год. 330.46 KB
Заповед № ПО-09-18 от 31.03.2022г. за изменение Заповед № ПО-09-441/ 27.09.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Гарваново, общ. Хасково), Заповед № ПО-09-465/ 27.09.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Динево, общ. Хасково) и Заповед № ПО-09-477/ 27.09.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Узунджово, общ. Хасково), с които са одобрени разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключени споразумения между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2021/ 2022 година, в частта относно „Регистър по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ“, неразделна част от докладите на комисията, назначена със заповед № РД-07-33/ 05.08.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ - Хасково. 372.42 KB
Заповед № ПО-09-17 от 31.03.2022г. за изменение на Заповед № ПО-09-576/ 29.09.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2021/ 2022 година за землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в частта относно „Регистър по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ“, неразделна част от доклада на комисията, назначена със заповед № РД-07-27/ 05.08.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ - Хасково. 304.11 KB
Заповед № ПО-09-16 от 31.03.2022г. за изменение на Заповед № ПО-09-462/ 27.09.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2021/ 2022 година за землището на с. Големанци, общ. Хасково, в частта относно „Регистър по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ“, неразделна част от доклада на комисията, назначена със заповед № РД-07-33/ 05.08.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ - Хасково. 303.50 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-15 от 24.03.2022 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад с рег. № ПО-09-10-1/ 14.02.2022 год. на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Димитровград, председател на комисията, назаначена на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ със заповед № РД-07-34/ 05.08.2021 год. на Директора ан ОД „Земеделие“ - Хасково 385.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм