18.07.2024


З А П О В Е Д № РД-04-21 от 31.07.2019г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010г.), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), въз основа на представен доклад на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, определена със заповед № РД-07-16 от 17.07.2019 год. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Хасково, съдържащ проект за разпределение за землището на с. Поляново, общ. Харманли, обл. Хасково. 1.42 MB
Заповед на основание чл.37ж,ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Тънково, община Стамболово, област Хасково, сключени между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ. 3.00 MB
Заповеди на основание чл.37ж,ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Александрово, Узунджово и Родопи, община Хасково, област Хасково, сключени между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ 1.32 MB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землища Бориславци, Голяма долина, Горни главанак, Горно поле, Долни главанак, Долно съдиево, Ефрем, Златоустово, Маджарово, Малки воден, Малко брягово, Малко попово, Румелия, Ръженово, Сеноклас и Тополово, общ.Маджарово,обл.Хасково 16.93 MB
Заповед на основание чл.37в,ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” въз основа на писмо изх.№ 067/09.01.2019г. на Община Маджарово. 171.08 KB
Заповед № РД-09-35/11.02.2019г. на основание чл.37в,ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” въз основа на писмо изх.№24-00-53/07.02.2019г. на Община Тополовград. 150.33 KB
Заповед на основание чл.37ж,ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Дервишка могила, Лисово и Студена, община Свиленград, област Хасково, сключени между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ 2.50 MB
Заповед на основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землище Орлов Дол, общ. Тополовград, обл. Хасково 716.30 KB
Заповед на основание чл.37ж,ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на Българска поляна, Сакарци и Хлябово, община Тополовград, област Хасково, сключени между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ 898.60 KB
Заповед на основание чл.37ж,ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово, Малко градище и Оряхово, община Любимец, област Хасково, сключени между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ 21.98 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм