09.12.2022


Заповед №РД-04-198 от 31.10.2022г. за откриване на процедура за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Хасково за стопанската 2022/2023год., за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, списък с имоти и необходими документи за физически и юридически лица. 1.08 MB
ЗАПОВЕД РД-04-197 от 31.10.2022 год. На основание чл.47ж, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с протокол от 01.09.2022 год. на комисия, назначена със заповед № РД-07-72/ 31.08.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, съдържащ резултати от проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем/ аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Хасково, за стопанската 2022/ 2023 год., за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, след приключване на тръжната процедура. 302.75 KB
П Р О Т О К О Л - от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2022/2023 година. Публикуван на 20.10.2022г. 624.06 KB
П Р О Т О К О Л от 01.09.2022г. за проведен търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем/ аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения 97.73 KB
Заповед №РД-04-169 от 12.09.2022г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Хасково за стопанската 2022/2023год., за срок от една стопанска година, списък с имоти и необходими документи за физически и юридически лица. 864.79 KB
П Р О Т О К О Л - Днес, 12.09.2022г. в 11.00 часа, в Областна дирекция „ Земеделие“ - Хасково се събра комисия, назначена със Заповед № РД-07-74/ 12.09.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие”. 71.87 KB
З А П О В Е Д № РД-04-163 от 18.08.2022 год. На основание чл. 45, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“ (обн. ДВ. Бр.7 от 26.01.2010 год.), протокол от 03.08.2022 год. на комисия, назначена на основание чл. 45, ал. 5 от ППЗСППЗ със заповед № 69/14.03.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково 293.12 KB
Публикувано на 01.08.2022г.- Заповед № РД-04-141 oт 29.07.2022 г. - На основание чл.47ж, ал.1, от ППЗСПЗЗ, във връзка със заповед № РД 46-96/ 30.03.2022 год. на Министъра на земеделието, обнародван в ДВ, бр. 31 от 19.04.2022г. и писмо с рег. №66-2103/15.06.2022г. на Министъра на земеделието, за откриване процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Хасково, за стопанската 2022/2023 год., за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, списък на имотите и необходимите документи за ЮЛ и ФЛ. 697.50 KB
Публикувано на 26.07.2022г. - Заповед № РД-04-139 от 25.07.2022г. за одобряване на изменение на част от приетия с протокол по чл.45, ал.3 от ППЗСПЗЗ "Кадастрален и регулационен план на Стопански двор с.Конуш" относно поземлен имот с идентификатор 38399.3.3 по КК и КР на землището на с. Конуш, общ. Хасково. 319.41 KB
Публикувано на 15.03.2022г. Протокол от 28.02.2022 г. - на основание чл.37м от ЗСПЗЗ да извърши проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. 440.19 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм