24.09.2021

 

Списък на недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "младши екперт" в ОС "Земеделие" - Свиленград 239.58 KB
Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "младши екперт" в ОС "Земеделие" - Свиленград 243.99 KB
ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5 55.41 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността младши експерт в Общинска служба по земеделие - Хасково, ГД"Аграрно развитие", ОД"Земеделие" - Хасково. 351.50 KB
УВЕДОМЛЕНИЕ - Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-07-18/ 12.02.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, уведомява всички кандидати, подали заявление за участие в обявения конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Хасково към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково – две щатни бройки, че на проведено на 26.02.2021 год. заседание е приела следната система за определяне на резултатите от етапите за провеждане на конкурса: 293.30 KB
СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Хасково, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково. 333.36 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5. 52.12 KB
НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № РД 09-1015/811.12.2020г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ т. I. 2. 66.36 KB
Уведомление - във връзка с изискванията на Закона за прилагане на пазарите на земеделските продукти в Европейския съюз и Наредба 23 от 2015г. за условията и реда на мониторигн на пазара на зърно, е необходимо всички ЗП обработвали 5 и повече дка да подадат декларация за произведено зърно през текущата реколтна година. 259.94 KB
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.45, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № ПO-04-14/ 14.09.2020 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково е одобрен aктуалния статут на имот с идентификатор 47737.29.580 по КК и КР на землище с. Mезек, общ. Свиленград, обл. Хасково като свободен и негоден за земеделско ползване, с конфигурация и площ, съответстващи на КК и КР. 57.82 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз