06.08.2020

 

ЗА П О В Е Д № РД-04-43 от 16.07.2020г. На основание чл.82 ал.3 от Закона за държавния служител, чл.29 ал.3, чл.30 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА). 207.72 KB
П О К А Н А - На основание чл. 56ж, ал. 2, изречение първо от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ бр. 34 от 30.04.1991г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.), Областна дирекция «Земеделие» гр. Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. «Свобода» № 5, организира избор за оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, за изготвяне на пазарни оценки на земите по чл. 56е, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 66.88 KB
П О К А Н А - На основание чл. 56а, ал. 4, т. 2 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ бр. 34 от 30.04.1991г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.), Областна дирекция «Земеделие» гр. Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. «Свобода» № 5, организира избор за оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, за изготвяне на пазарни оценки на земите по чл. 27, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 67.00 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО И ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗЪРНО. 15.03 KB
ПОКАНА за възлагане на изготвяне на пазарна оценка на земеделски земи. На основание чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.98,ал.1 от ППЗСПЗЗ, Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Хасково, кани оценители на земеделски земи, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи да представят оферта за изготвяне на пазарни оценки на земеделски земи в землищата на територията на област Хасково. 30.30 KB
ново В изпълнение изискванията на подписан договор с Министерство на земеделието, храните и горите по програма за развитие на селските райони /ПРСР/ се организира обучения за земеделски производители, специалисти, потенциални бенефициенти и заинтересовани лица в гр.ХАСКОВО, в конферентната зала на хотел „РЕТРО“ на 20 юни. 61.86 KB
График за подаване на заявления за директни плащания – кампания 2019 на ОСЗ-Хасково. 493.97 KB
Областна дирекция „Земеделие” – гр.Хасково организира среща на земеделски стопани провеждащи растителнозащитни мероприятия с наземна и авиационна техника и пчеларите в региона. 10.77 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "Младши експерт" в Дирекция АПФСДЧР в ОД Земеделие - Хасково 481.33 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността Младши експерт в Общинска служба "Земеделие" - Харманли към ГД "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" - Хасково 453.75 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз