08.12.2022


З А П О В Е Д №ПО-09-625 от 22.11.2022г. - На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Дряново, община Симеоновград, област Хасково, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ и разпределението на масивите за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл.37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите. 1.26 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с. Светлина, общ. Тополовград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-69 от 08.08.2022г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ. Тополовград, обл. Хасково. 1.80 MB
З А П О В Е Д № ПО-09-626 от 23.11.2022г. за изменение на Заповед № ПО-09-560/ 30.09.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключено споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2022/ 2023 година, за землището на с. Узунджово, общ. Хасково. 396.50 KB
З А П О В Е Д №ПО-09-620 от 08.11.2022г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” въз основа на писмо с рег. индекс № 06-32-39#1/ 02.11.2022 год. на Община Хасково 244.36 KB
О Б Я В Л Е Н И Е - В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади през стопанската 2022/2023г.и издадени заповеди по реда по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели, подали заявления по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ, че заседанията на комисията за землищата на територията на община Свиленград ще се проведе в сградата на ОСЗ Свиленград по следния график: 62.08 KB
О Б Я В А - На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37ж, ал.7 от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Свиленград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Свиленград, въз основа на подадените от Вас заявления по чл.37ж, ал.2 за стопанската 2022/2023г. 61.83 KB
З А П О В Е Д И - На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции “Земеделие”, във връзка с чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землищата на община Тополовград. 1.53 MB
З А П О В Е Д И - На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции “Земеделие”, във връзка с чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землищата на община Свиленград. 1.88 MB
З А П О В Е Д И - На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции “Земеделие”, във връзка с чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землищата на община Стамболово. 1.57 MB
З А П О В Е Д И - На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции “Земеделие”, във връзка с чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землищата на община Симеоновград. 405.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм