14.07.2024


Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. 278.66 KB
Закон за посевния и посадъчния материал - изм. и доп. ДВ. бр.59 от 26 Юли 2019г., доп. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2020г. 189.36 KB
Закон за животновъдството - изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2020г. 205.22 KB
Закон за защита на растенията - изм. и доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г. 352.36 KB
Закон за ветеринарномедицинската дейност изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г. 275.34 KB
Закон за храните (Обн. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г. 282.14 KB
Консолидиран Закон за пчеларството, с последните промени, публикувани в бр.13 на ДВ от 16.02.2021г. 36.69 KB
Закон за подпомагане на земеделските производители публикувани в ДВ, бр.13 от 16.02.2021 г. 266.16 KB
Консолидиран Закон за собствеността и ползването на земеделските земи с последните промени, публикувани в ДВ, бр.13 от 16.02.2021 г. 199.64 KB
ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 112.52 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм