19.07.2024Служители в ОД"Земеделие" - Хасково

Служител

Длъжност

Дейност

Контакти

В.Делчева

Директор

Директор ОД"З"

0885411034

0876625138

038/664916

 

Главен секретар

Главен секретар

 

С.Ковачева

Главен директор
 "ГД-АР"

Главен директор

0876625117

Директор
"АПФСДЧР"

Директор дирекция

038/664737

В.Чанкова

мл.експерт

Деловодство

0876625098
038/664916

Т.Илиева

гл. експерт

Наредба №3 от 1999г.
Наредба №19 от 25.10.2012г.
 Наредба № 47 от 11.11.2003 г.

Наредба № 22 от 14.05.2004 г.

038/664564

0876625128

М.Севова - Иванова

гл. експерт

СЗСИ
Агростатистика
Сектор Растениевъдство

0876625126

Г.Янкова

гл. експерт

СЗСИ
Агростатистика
Сектор Растениевъдство

0876625126

В.Стоянова

гл.експерт

Агростатистика
Наредба №3 от 1999г.
Сектор Растениевъдство

0876625126

Н.Иванова

гл. счетоводител

 ТРЗ, НОИ, НАП

Счетоводство

038/664453

0876625063

Г.Георгиева

ст.експерт

Регистър бели петна

Счетоводство

038/664453

0876625063

В.Петкова

ст.счетоводител

ЧР

Счетоводство

038/664737

0876625015 

Р.Демирева

главенюрисконсулт

Главенюрисконсулт

038/664737

0876625097

М.Борисова

гл. експерт

ЗСПЗЗ

ЗОЗЗ

038/664737

0876625132

К.Мандажиева

гл.експерт

ЗСПЗЗ

ЗОЗЗ

038/664737

0876625132

Инж.Л.Сейков

гл.експерт

Сектор зърно

Сектор сигурност
Хидромелиорации

0876625124

К.Гарванов

гл.специалист

Регистрация на земеделска и

горска техника

0876625104

Т.Якимов

гл. инспектор

Регистрация на земеделска и

горска техника

0876625116

С.Алексиева

инспектор

Регистрация на земеделска и

горска техника

0876625029

М.Тонгурян

ст.експерт

системен администратор

0876625118Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм