13.06.2024


ПРАВИЛНИЦИ

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ 43.24 KB
Правилник за организацията и дейността на комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност 36.43 KB
Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните 4.26 MB
Правилник за организацията на дейността на Националния съвет по храните 49.18 KB
Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството 34.43 KB
Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" 912.41 KB
Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство 36.40 KB
Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия 914.00 KB
Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча 1.46 MB
Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи изм. и доп. ДВ. бр.21 от 20 Март 2015 г. 874.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм