12.06.2024


Заповед № РД-04-2 от 03.01.2023г. на основание чл.3, ал.4 от устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", за отмяна на "Вътрешни правила за организация на административното обслужване на граждани и юридически лица в ОДЗ- Хасково и стандарти за качество на административното обслужване, утвърдени с заповед №РД-04-144 от 29.07.2022г. 239.63 KB
Заповед № РД-04-1 от 03.01.2023г. на основание чл.3, ал.4 от устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", за отмяна на "Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в ОДЗ- Хасково, утвърдени с заповед №РД-04-146 от 01.08.2022г. 216.42 KB
Заповед №РД-04-180 от 29.09.2022г. за Вътрешни правила за организационната структура, права, задължения и нива на докладване в ОД"Земеделие"- Хасково - публикувано на 12.10.2022г. 2.53 MB
Заповед №РД-04-181 от 29.09.2022г. за Вътрешни правила за управление на електронния документооборот и работния поток в ОД"Земеделие" - Хасково - публикувано на 12.10.2022г. 1.35 MB
Процедура за създаване на резервни копия, архивиране и възстановяване на данни в ОД"З"- Хасково. 700.88 KB
Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез системата за сигурно електронно връзване в ОД"З"- Хасково. 587.57 KB
Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения в ОД"З"- Хасково. 446.38 KB
Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в ОД"З"- Хасково. 555.96 KB
З А П О В Е Д № РД-09-40 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.) 423.11 KB
З А П О В Е Д № РД-09-39 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.) 478.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм