17.01.2022

 

Наредба 23 от 29 декември 2015г.за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно. 1.81 MB
НАРЕДБА № 21 ОТ 12 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА В СЕКТОРА. 313.50 KB
Наредба 3 от 29.01.1999г. за създаване и поддрържане на регистъра на земеделските производители Изм. ДВ бр.31/2015, в сила от 28.04.2015 г. 349.24 KB
НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. 157.00 KB
Наредба 3 от 29.01.1999г. за създаване и поддрържане на регистъра на земеделските производители 526.00 KB
НАРЕДБА № 22 от 24 септември 2009г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2 „Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес” от Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. 536.16 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 77 от 31 май 2006 г. за реда за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите - членки на ЕС 136.04 KB
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 30 МАЙ 2008 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ КАРТОФИ НА ПАЗАРА 155.60 KB
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 175.83 KB
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 98 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЦВЕКЛО НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 167.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз