28.11.2023


Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата с. Каменна река на общ. Тополовград, обл. Хасково. 4.15 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата с. Българска поляна на общ. Тополовград, обл. Хасково. 5.54 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата с. Светлина на общ. Тополовград, обл. Хасково. 4.61 MB
Г Р А Ф И К - ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА 2023 г. ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД 67.50 KB
О Б Я В Л Е Н И Е - На основание чл.72,ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие- Тополовград Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри, въз основа на подадените от Вас декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37ж от ЗСПЗЗ за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване на пасища , мери и ливади за стопанската 2023 г. в община Тополовград 68.00 KB
Заповед № ПО-09-615/ 15.11.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково за определяне на цена за ползване на имоти с НТП "полски път", попадащи в масиви, съгласно одобрените със заповед на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково споразумения между собственици и/ или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата от Община Симеоновград, обл. Хасково, за стопанската 2023-2024 година 253.80 KB
Заповед № ПО-09-601/ 30.10.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково за определяне на цена за ползване на имоти с НТП "полски път", попадащи в масиви, съгласно одобрените със заповед на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково споразумения между собственици и/ или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата от Община Тополовград, обл. Хасково, за стопанската 2023-2024 година 268.26 KB
О Б Я В Л Е Н И Е - В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади през стопанската 2023/2024г.и издадени заповеди по реда по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели, подали заявления по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ, че заседанията на комисията за землищата на територията на община Стамболово ще се проведе в сградата на ОСЗ – Хасково,ИРМ Стамболово 65.50 KB
О Б Я В А - На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37ж, ал.7 от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Хасково, ИРМ Стамболово обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Стамболово, въз основа на подадените от Вас заявления по чл.37ж, ал.2 за стопанската 2023/2024г. 68.50 KB
О Б Я В А - На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37ж, ал.7 от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Хасково обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Хасково, въз основа на подадените от Вас заявления по чл.37ж, ал.2 за стопанската 2023/2024г. 61.28 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм