17.09.2019

 

 1. ASF_Uvedomelnie_Ukazaniqt
  .zip файл (871.84 KB)
  Уведомление във връзка с мерките за биологична безопасност, отностно фуражите и храненето на животни, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете.
  9/12/2019 3:35:40 PM
  Сваляне
 2. zap_PML_07102019
  .zip файл (194.68 KB)
  Заповед и необходими документи за участие в търг за отдаване под наем на имоти от ДПФ с НТП "Пасища, мери", който ще се проведе на 07.10.2019 г.
  9/2/2019 9:38:11 AM
  Сваляне
 3. obiavl_3_OSZ_Dimitrovgrad
  .doc файл (69.50 KB)
  О Б Я В A - В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2019/2020г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Димитровград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград по следния график:
  9/9/2019 10:56:43 AM
  Сваляне
 4. obiava_2_2019-2020_Ivajlovgrad
  .docx файл (56.87 KB)
  О Б Я В А- В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2019/2020 г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ се свикват заседания на комисията за землищата на територията на община Ивайловград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Ивайловград по следния график:
  8/29/2019 12:51:57 PM
  Сваляне
 5. Grafici za TP_2019_ot OSZ
  .rar файл (165.68 KB)
  Индикативен график за извършване на специализирани теренни проверки на Физически блокове в землищата на област Хасково през 2019 г.
  8/28/2019 4:10:34 PM
  Сваляне
 6. Spisak_FB_PO_OSZ
  .xlsx файл (28.42 MB)
  Списък с ФБ определени за теренни проверки на територията на област ХАСКОВО за 2019г.
  8/28/2019 3:47:10 PM
  Сваляне
 7. Obiava _1_2019-2020_Ivajlovgrad
  .docx файл (61.69 KB)
  О Б Я В А- На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Ивайловград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Ивайловград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г.
  8/21/2019 4:54:10 PM
  Сваляне
 8. obiava_2_ofis_Topolovgrad
  .doc файл (74.00 KB)
  О Б Я В A - Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 г. и в изпълнение на чл. 72 б ал. 3 от ППЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи подали декларации по чл. 69 и/или заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Тополовград ще се проведат в сградата на ОСЗ – Тополовград както следва:
  8/20/2019 9:10:58 AM
  Сваляне
 9. obiava_2_ofis_Svilengrad
  .doc файл (70.50 KB)
  О Б Я В A - В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2019/2020г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадена заповед по реда по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанието на комисията за землищата на територията на община Свиленград ще се проведе в сградата на ОСЗ Свиленград по следния график:
  8/19/2019 11:02:55 AM
  Сваляне
 10. protokol targ 31.07.2019
  .docx файл (143.89 KB)
  П Р О Т О К О Л от проведен търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 5 год. и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения.
  8/19/2019 10:04:20 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg