27.09.2022


 1. protokol targ 01.09.2022
  .docx файл (97.73 KB)
  П Р О Т О К О Л от 01.09.2022г. за проведен търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем/ аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения
  9/19/2022 3:35:27 PM
  Сваляне
 2. Обява 4 ОСЗ Хасково
  .docx файл (63.19 KB)
  О Б Я В Л Е Н И Е Общинска служба по земеделие Хасково уведомява всички заинтересувани лица – собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, с желание за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, че пристъпва към процедура по изготвяне на проекти за служебно разпределение на масиви за ползване, уредена в чл. 72в, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, за землищата на територията на община Хасково.
  9/15/2022 4:47:01 PM
  Сваляне
 3. obiavl_3_OSZ_Dimitrovgrad
  .doc файл (70.00 KB)
  В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2022/2023г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Димитровград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград по следния график:
  9/14/2022 12:00:07 PM
  Сваляне
 4. targ_09.2022
  .zip файл (864.79 KB)
  Заповед №РД-04-169 от 12.09.2022г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Хасково за стопанската 2022/2023год., за срок от една стопанска година, списък с имоти и необходими документи за физически и юридически лица.
  9/13/2022 3:58:28 PM
  Сваляне
 5. Protokol_razp_092022
  .docx файл (71.87 KB)
  П Р О Т О К О Л - Днес, 12.09.2022г. в 11.00 часа, в Областна дирекция „ Земеделие“ - Хасково се събра комисия, назначена със Заповед № РД-07-74/ 12.09.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие”.
  9/12/2022 4:20:49 PM
  Сваляне
 6. Обява 4 ОСЗ Маджарово
  .docx файл (61.27 KB)
  О Б Я В Л Е Н И Е - Общинска служба по земеделие гр. Харманли - ИРМ офис Маджарово уведомява всички заинтересувани лица - собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, с желание за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, че пристъпва към процедура по изготвяне на проекти за служебно разпределение на масиви за ползване, уредена в чл. 72в, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, за землищата на територията на община Маджарово.
  9/8/2022 1:32:17 PM
  Сваляне
 7. Grafici_KTI_09.2022
  .zip файл (106.93 KB)
  График за провеждане на Г Т П на З Г Т на ОД "Земеделие" - Хасково за месец Септември 2022г.
  9/8/2022 12:05:07 PM
  Сваляне
 8. Обява 4 ОСЗ Ивайловград
  .docx файл (60.45 KB)
  О Б Я В Л Е Н И Е - Общинска служба по земеделие гр. Ивайловград уведомява всички заинтересувани лица - земеделски стопани, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ с желание за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, че пристъпва към процедура по изготвяне на проекти за служебно разпределение на масиви за ползване, уредена в чл. 72в, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, за землището на с. Черничино.
  9/7/2022 3:49:02 PM
  Сваляне
 9. obiavl_3_OSZ_Dimitrovgrad_IRM Simeonovgrad
  .docx файл (53.29 KB)
  О Б Я В Л Е Н И Е - В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2022/2023г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Симеоновград, които ще се проведат в сградата на ИРМ Симеоновград по следния график:
  9/7/2022 3:38:01 PM
  Сваляне
 10. решение - 5 - 25.08.2022
  .docx файл (70.12 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № 5 от 25 август 2022 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи.
  8/30/2022 11:59:52 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза