21.01.2020

 

 1. protokol ot 20.01.2020-vazr
  .docx файл (68.06 KB)
  П Р О Т О К О Л № 3-В от 20.01.2020 год. от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-07-26/ 30.12.2019 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Хасково.
  1/20/2020 6:21:16 PM
  Сваляне
 2. protokol ot 16.01.2020-vazr.
  .docx файл (67.92 KB)
  П Р О Т О К О Л № 2-В от 16.01.2020 год. от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-07-25/ 30.12.2019 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Хасково.
  1/16/2020 8:45:51 PM
  Сваляне
 3. protokol ot 08.01.2020 -preraboten
  .docx файл (91.11 KB)
  П Р О Т О К О Л № 3 от 08.01.2020 год. от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-07-26/ 30.12.2019 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Хасково.
  1/10/2020 4:34:25 PM
  Сваляне
 4. покрован
  .zip файл (4.22 MB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-213-2/31.10.2019 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Покрован, общ. Ивайловград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №ПО-09-12 от 05.08.2019г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землище с. Покрован, общ.Ивайловград, обл. Хасково.
  1/10/2020 3:40:08 PM
  Сваляне
 5. rd-04-2
  .pdf файл (154.38 KB)
  З А П О В Е Д № РД-04-2 от 09.01.2020 г. На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Узтройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие", въз основа на писмо с рег. №ОС-23-4/07.01.2020г. на Община Димитровград.
  1/10/2020 9:04:56 AM
  Сваляне
 6. protokol ot 07.01.2020 - preraboten
  .docx файл (74.81 KB)
  П Р О Т О К О Л № 2 от 07.01.2020 год. от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-07-25/ 30.12.2019 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Хасково.
  1/10/2020 9:03:13 AM
  Сваляне
 7. Za targ
  .zip файл (662.17 KB)
  ЗАПОВЕД № РД-04-1 Хасково, 07.01.2020 год. На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със заповед № РД 46-161/ 21.03.2019 год. на Министъра на земеделието, храните и горите, обнародвана в ДВ, бр.33 от 19.04.2019 год., списък с имоти и необходими документи.
  1/8/2020 3:23:20 PM
  Сваляне
 8. grafik zgt_012020
  .pdf файл (232.16 KB)
  График за провеждане на ГТП на ЗГТ на ОД "Земеделие" - Хасково за месец февруари 2020 г.
  1/8/2020 3:25:12 PM
  Сваляне
 9. Info Sheet 401_23 12 2019
  .docx файл (90.43 KB)
  Info Sheet 401_23 12 2019.docx
  1/6/2020 9:41:36 AM
  Сваляне
 10. po-09-289
  .pdf файл (193.91 KB)
  З А П О В Е Д № РД-09-289 от 20.12.2019 г. На основание чл.3, ал.4 от Узтройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на в.и.д. началник Общинска служба по земеделие - гр. Хасково с рег. №ПО-09-288/19.12.2019г. и заявление с рег. №ПО-09-287/17.12.2019г.
  12/20/2019 2:52:46 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg