21.04.2024


 1. РЕШЕНИЕ_ KZZ-2_10042024
  .doc файл (106.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 2 от 10.04.2024 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  4/15/2024 9:32:15 AM
  Сваляне
 2. protokol28022024
  .pdf файл (309.53 KB)
  П Р О Т О К О Л № 12 от 09.04.2024 год.за изменение и допълнение на Протокол № 11 от 28.02.2024 год. от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-07-27/ 26.02.2024 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Хасково
  4/9/2024 5:24:58 PM
  Сваляне
 3. ПО-03-21
  .pdf файл (446.35 KB)
  Заповед № ПО-03-21/ 04.04.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 04.01.2024 г. първи търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ, на който право на участие имат само собственици на имоти в границите на Стопанския двор, съседни на имота, обект на търга, за придобиване право на собственост на недвижими имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, на територията на с. Мезек общ. Свиленград.
  4/5/2024 9:50:31 AM
  Сваляне
 4. ПО-09-6
  .pdf файл (346.96 KB)
  Заповед за изменение на заповед № ПО-09-463/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на с. Царева поляна, общ. Стамболово
  4/5/2024 8:59:10 AM
  Сваляне
 5. ПО-09-5
  .pdf файл (325.12 KB)
  Заповед за изменение на заповед № ПО-09-448/ 29.09.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на с. Оряхово, общ. Любимец
  4/2/2024 10:56:22 AM
  Сваляне
 6. zapoved_pozhari
  .pdf файл (731.60 KB)
  Заповед № ОМП-02-1/ 25.03.2024 - На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, с цел създаване на ефективна организация за осигуряване пожарна безопасност, предотвратяване, своевременно откриване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари
  4/2/2024 10:49:13 AM
  Сваляне
 7. РД-04-123
  .pdf файл (1.06 MB)
  Вътрешни правила за работа по Закона за достъп за обществена информация в ОД „Земеделие“ – Хасково Приложение 1: Заявление за достъп до обществена информация
  4/1/2024 5:14:08 PM
  Сваляне
 8. Grafik_April
  .pdf файл (388.74 KB)
  График за провеждане на Г Т П на З Г Т на ОД "Земеделие" - Хасково за месец Април 2024 г.
  3/29/2024 10:26:12 AM
  Сваляне
 9. rezultat_OSZ_Lyubimec
  .pdf файл (1.20 MB)
  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Любимец към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково
  3/25/2024 3:53:09 PM
  Сваляне
 10. rezultat_OSZ_Svilengrad
  .pdf файл (1.15 MB)
  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Свиленград към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково
  3/25/2024 3:50:39 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм