20.10.2020

 

 1. Info Sheet 438_19_ 10_ 2020
  .docx файл (75.58 KB)
  Info Sheet 438_19_ 10_ 2020.docx
  10/20/2020 10:55:18 AM
  Сваляне
 2. obiava_2_OSZ_Harmanli
  .doc файл (66.00 KB)
  О Б Я В A - В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2020/2021г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Харманли, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Харманли по следния график:
  10/13/2020 4:35:09 PM
  Сваляне
 3. protokol targ 06.10.2020
  .docx файл (88.24 KB)
  П Р О Т О К О Л от проведен търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем/ аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и десет стопански години, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения .
  10/13/2020 2:59:30 PM
  Сваляне
 4. Info Sheet 437_12_ 10_ 2020
  .docx файл (85.45 KB)
  Info Sheet 437_12_ 10_ 2020.docx
  10/13/2020 9:28:37 AM
  Сваляне
 5. КЗЗ-5-Решение (6)
  .doc файл (116.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 5 от 25.09.2020 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране.
  10/7/2020 9:35:01 AM
  Сваляне
 6. Info Sheet 436_05_ 10_ 2020
  .docx файл (77.09 KB)
  Info Sheet 436_05_ 10_ 2020.docx
  10/6/2020 10:45:21 AM
  Сваляне
 7. Info Sheet 435_28_ 09_ 2020
  .docx файл (76.74 KB)
  Info Sheet 435_28_ 09_ 2020.docx
  10/6/2020 10:44:59 AM
  Сваляне
 8. protokol targ 16.09.2020
  .docx файл (105.08 KB)
  П Р О Т О К О Л от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2020/2021 година.
  9/29/2020 11:43:21 AM
  Сваляне
 9. Grafik_KTI_102020
  .pdf файл (922.82 KB)
  График за провеждане на ГТП на ЗГТ на ОД "Земеделие" - Хасково за месец октомври 2020 г.
  9/25/2020 10:02:31 AM
  Сваляне
 10. Уведом.до ЗП-Зърно
  .pdf файл (259.94 KB)
  Уведомление - във връзка с изискванията на Закона за прилагане на пазарите на земеделските продукти в Европейския съюз и Наредба 23 от 2015г. за условията и реда на мониторигн на пазара на зърно, е необходимо всички ЗП обработвали 5 и повече дка да подадат декларация за произведено зърно през текущата реколтна година.
  9/23/2020 12:27:53 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз