новини
 • 22.11.2022 г.
  С новия Стратегически план фермерите да получат европейската подкрепа, която им е нужна
  прочети >>
 • 21.11.2022 г.
  Oт 22 ноември започва прием на заявления по подмярка 22.1 от ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • 16.11.2022 г.
  Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за предстоящите срещи на експертите от общинските служби по земеделие със земеделските стопани на територията на съответната община за област Хасково, както следва: 82.50 KB
Нова версия 25.2 на файла за Земеделските стопани по наредба 3, 476.20 KB
От 11.01.2016г. дейността на КТИ се поема от Обласните дирекции Земеделие. 228.54 KB
З А П О В Е Д № 2 Хасково, 05.01.2016 г. На основание чл.47ж, ал.1, чл.103 и чл.104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, заповед № РД 46-311/ 18.03.2015 год. на Mинистъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр. 28 от 17.04.2015 год. и заповед № РД 46-632/ 01.07.2015 год. на Министъра на земеделието и храните oткривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Хасково, за стопанската 2015/2016 год., за срок от една стопанска година, по реда и условията на чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ 725.16 KB
Протокол от първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Хасково за стопанската година 2015/2016, проведена на 21.12.2015 г. 89.50 KB
Прессъобщение до земеделските стопани за провеждане на анкети по агростатистика 274.05 KB
Индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2016 г. 43.50 KB
З А П О В Е Д № 773 Хасково, 24.11.2015 г. На основание чл.56м, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл.33, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, писмо с изх. № 66-5427/ 19.11.2015 год. на Министерство на земеделието и храните относно одобрени протоколи от 29.10.2015 год. и от 05.11.2015 год., изготвени в изпълнение на чл.56м от ППЗСПЗЗ от комисия, назначена със заповед № 765/ 28.10.2015 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково и заповед № РД 46-717/ 02.09.2015 год. на Министъра на земеделието и храните за упълномощаване на Венелин Асенов - Директор на Областна дирекция „Земеделие” – Хасково 77.50 KB
Протокол от първо заседание на комисия във връзка с учредяване на Областен консултативен съвет по животновъдство, състояло се на 02.11.2015 г. 989.59 KB
Протокол от комисия по постъпила в ОД Земеделие Хасково жалба с вх. № 2351 / 04.11.2015 год. 74.50 KB
Протокол от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № 765/28.10.2015 год. на директора на Областна дирекция “Земеделие” Хасково 85.00 KB
На 05.10.2015г. от 10 часа в гр. Любимец, пл. ”3ти март”, зала “Любимец”, ще се проведе среща със земеделски стопани – животновъди от пограничните райони с представители на Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните във връзка с Национална обучителна кампания за болестите по животните и предприемане на превантивни мерки срещу тях 27.50 KB
Изменения в НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ от 28.04.2015 г. и нови формуляри за земеделските производители 572.24 KB
Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на територията на обл. Хасково за придобиване правото на собственост по реда на чл. 27 ал. 8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти - частна държавна собственост 443.44 KB
Анкетен форумляр за резистрация като земеделски производител по наредба 3, версия 25 488.53 KB
 1. «
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 8. 26
 9. 27
 10. 28
 11. 29
 12. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм