01.11.2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.45, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Областна дирекция ‚Земеделие“ – Хасково съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 62/ 05.05.2016 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково е одобрено изменение на част от „План за парцелиране на Стопански двор „Канакли“- землище гр. Свиленград“ и на План на същия стопански двор, организиран с влязла в сила преработка по чл.26 от ППЗСПЗЗ на коригирания план за земеразделяне за землище гр. Свиленград. Актуалният статут на имоти с №№ 106020, 106021, 106030 и 106051 по КВС на землище гр. Свиленград е одобрен като „свободни и негодни за земеделско ползване“. 53.51 KB
Електрони наръчници за кандидатстване за мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014-2020. 3.71 MB
НА ВНИМАНИЕТО НA ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ В СТОПАНСКИ ДВОРОВЕ/организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/бивши стопански дворове/, КАКТО И НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЯХ ИЗИСКВАНЕТО ДА ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИТЕ СИ ЗА СОБСТВЕНОСТ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА Е С ЦЕЛ ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ В СЪЗДАДЕНИТЕ РЕГИСТРИ В ОС”ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА ПО ОЦИФРЯВАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДВОРОВЕ. ПОСОЧЕНИЯТ СРОК ДО 30.04.2016год. Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН, НЕ Е ЗАКОНОВО УСТАНОВЕН И НЯМА ДА ИМА ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ НЕСПАЗВАНЕТО МУ!!! 60.00 KB
Оперативен анализ на основни земеделски култури към 23.03.2016 г. (Бюлетин № 12/2016) 222.48 KB
Указания за разяснителна кампания, относно изисквания за подаване на заявления за подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания – кампания 2016г. 532.50 KB
Средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за землищата в област Хасково за стопанската 2015-2016 година . 137.91 KB
ОБЯВА: На 18.03.2016г. от 11:00 часа в зала „Марица” намираща се в сградата на Областна администрация гр.Хасково, ще се проведе областен консултативен съвет по животновъдство. 70.50 KB
Списък на свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област ХАСКОВО 61.00 KB
З А П О В Е Д № РД 46-110 от 26.02.2016 г. На основание чл. 24а, ал. 2, т. 6, чл. 37и, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрен доклад № 93-2236/26.02.2016 г. от министъра на земеделието и храните и предложение от Областна дирекция „Земеделие” - Хасково с вх. № 9166-14/22.02.2016 г. 118.50 KB
График за дейността на ОД"З"-Хасково през месец март 2016г. 278.03 KB
График за дейността на ОД "Земеделие" ХАСКОВО през месец февруари 2016г. 224.71 KB
Важно за регистрираните земеделските стопани. 29.00 KB
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 616.50 KB
График за предстоящите срещи на експертите от общинските служби по земеделие със земеделските стопани на територията на съответната община за област Хасково, както следва: 82.50 KB
Нова версия 25.2 на файла за Земеделските стопани по наредба 3, 476.20 KB
 1. «
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 8. 20
 9. 21
 10. 22
 11. 23
 12. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз