27.10.2020

 

Решение КЗЗ-2 от 10.05.2012г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 131.00 KB
Решение КЗЗ-6 от 05.12.2012г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 130.00 KB
Решение КЗЗ-1 от 19.02.2013г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 106.00 KB
Решение КЗЗ-2 от 17.05.2013 г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 116.50 KB
Решение КЗЗ-3 от 18.09.2013 г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 133.00 KB
Решение КЗЗ-2 от 20.02.2014г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 107.00 KB
Решение КЗЗ-6 от 09.10.2014г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 125.50 KB
Решение КЗЗ-5 от 06.06.2014г. за промяна предназначението на земеделски зми за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 122.50 KB
Решение КЗЗ-4 от 08.05.2014г. за промяна предназначението на земеделски зми за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 106.50 KB
Решение КЗЗ-7 от 27.11.2014г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 123.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 1 от 29.01.2015 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 116.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 3 от 07.04.2016 година ЗА :Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 127.50 KB
ЗАПОВЕД № 74 Хасково, 14.06.2016 год. На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със заповед № РД 46-268/ 17.03.2016 год. На Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр.29 от 12.04.2016 год. Откривам процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Хасково, за стопанската 2016/ 2017 год. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от пет стопански години, съгласно приложения списък и необходими документи за участие с имоти от ДПФ и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 493.54 KB
Заповед РД46-313 от 14.05.2016г. и приложение към нея на основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията , във връзка с писмо с рег. номер 9166-31/17.03.2016г., предложение с рег. номер 9166-31/19.04.2016г. и одобрен доклад с рег.номер 93-5063/14.05.2016г. 116.91 KB
Заповед РД09-249 от 27.04.2016г. на основание чл.25,ал.4 от Закона за администрацията и Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. 114.87 KB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз