Върни се горе

Кампания 2016

Законодателство

НАРЕДБА № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти,
издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 21.09.2018 г., в сила от 21.09.2018 г.
RTF файл, 413,2 KB, качен на 28.09.2018

rtf document

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията от 23 април 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1144/2014
Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави
PDF файл, 342,0 KB, качен на 15.10.2015

pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията от 7 октомври 2015 година за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1144/2014
Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави
PDF файл, 380,6 KB, качен на 13.10.2015

pdf document

Старо законодателство преди реформата
ZIP файл, 1,2 MB, качен на 14.06.2016

zip document