Върни се горе

Прием - оперативни програми в сектор „Мляко и млечни продукти“ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.

Законодателство, уреждащо признаването на групи и организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации

Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година За допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци,


за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (OB L 138/4/25.5.2017 г.)

PDF файл, 484,2 KB, качен на 26.09.2023 pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (EС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета


по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (OB L 138/57/25.5.2017 г.)
PDF файл, 280,9 KB, качен на 26.09.2023 pdf document

Законодателство, уреждащо изпълнението на оперативни програми в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти

Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика


(стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013(ОВ L 435/1/6.12.2021 г.)
PDF файл, 1,7 MB, качен на 26.09.2023 pdf document

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции,


посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023—2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ОВ L 20/52/31.1.2022 г.)
PDF файл, 684,1 KB, качен на 26.09.2023 pdf document

Законодателство, уреждащо изпълнението на оперативни програми в сектор „Плодове и зеленчуци“ одобрени до 2022 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци,


за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (OB L 138/4/25.5.2017 г.)
PDF файл, 800,7 KB, качен на 26.09.2023 pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (EС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета


по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (OB L 138/57/25.5.2017 г.)
PDF файл, 907,7 KB, качен на 26.09.2023 pdf document

Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации


и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
PDF файл, 5,4 MB, качен на 26.09.2023 pdf document