Върни се горе

Организации на производители се признават когато отговарят на следните условия:

 • учредени са като СД, ООД, Кооперация за постигане на определени цели;
 • състоят се от най-малко 6 производителя на земеделски продукти, за които се иска признаване;
 • при вземане на решения всеки член може да притежава не повече от 40 на сто от правата на глас и членовете контролират по демократичен начини своята организация;
 • разполагат с персонал, инфраструктура и оборудване, необходими за предоставяне на професионална, материална и техническа подкрепа на своите членове.
 • производител на два или повече земеделски продукта може да бъде член на различни групи или организации на производители за всеки земеделски продукт;
 • организации на производители на земеделски продукти се признават от  министъра на земеделието и храните в определени сектори;
 • организации на производители на плодове и зеленчуци, които кандидатстват за признаване и организациите на производители, които кандидатстват за подпомагане по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 всяка година трябва да предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лева.

Организации на производители на мляко и млечни продукти се признават съгласно изискванията на Наредба № 1/2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.

Групи на производители се признават когато отговарят на следните условия:

 • учредени са като СД, ООД, Кооперация за постигане на определени цели;
 • имат не по-малко от 4 –ма членове;
 • групите производители на земеделски продукти, които кандидатстват за признаване всяка година трябва да предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 25 000 лева;
 • при вземане на решения всеки член може да притежава не повече от 40 на сто от правата на глас и членовете контролират по демократичен начини своята организация;
 • производител на два или повече земеделски продукта може да бъде член на различни групи на производители за всеки земеделски продукт в определени  сектори.

Групи на производители на земеделски продукти се признават от  министъра на земеделието и храните в определени сектори.

Асоциации на организации на производители се признават когато отговарят на следните условия: създадени са в определени земеделски сектори, по инициатива на две или повече признати организации на производители.

Междубраншови организации могат да бъдат признавани в определени земеделски сектори по инициатива на организации или асоциации, които членуват в тях. В междубраншовите организации могат да членуват и индивидуални производители, търговци и преработватели. Тези организации се състоят от представители на различни браншове, като се включват задължително представители на производството и търговията и/или на преработката на продукти в съответния сектор. Те се състоят от не по-малко от 3-ма членове и трябва да обхващат най-малко една трета от производството и/или търговията, и/или преработката в съответния район на страната или в цялата страна. Междубраншовите организации извън сектора на тютюна не осъществяват пряко производство, търговия и преработка на земеделски продукти и на продукти, получени от тях.

Европейско законодателство

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.


За установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347/671/20.12.2013 г.)
PDF файл, 4,4 MB, качен на 17.12.2017 pdf document

Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година


За допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията
PDF файл, 692,2 KB, качен на 13.03.2017 pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 година


За определяне на правила за прилагането на Регламент (EС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци
PDF файл, 689,9 KB, качен на 13.03.2017 pdf document

Национално законодателство

Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци