Върни се горе

Крайно класиране на кандидатите, участващи в подбора на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“


и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" на програмата (ПМС №209/2015 г.) за длъжността „Главен експерт” – 2 работни места /код: 0201/ в отдел "Трансфер на знания, сътрудничество и дигитализация“, дирекция „Развитие на селските райони”
DOCX файл, 62,1 KB, качен на 27.10.2022 docx document

Крайно класиране на кандидатите, участващи в подбора на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка


„Техническа помощ” и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжността „Главен експерт“ (код: 0301) – 2 работни места, в отдел „Околна среда и климат “, дирекция „Развитие на селските райони“
DOCX файл, 61,0 KB, качен на 26.10.2022 docx document

Крайно класиране на кандидатите, участващи в подбора на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ”


и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжността „Главен експерт“ (код: 0401) – 2 щатни бройки в отдел „Водено от общностите местно развитие“, дирекция „Развитие на селските райони“
DOCX файл, 61,8 KB, качен на 20.10.2022 docx document

Крайно класиране на кандидатите участващи в подбор на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“


на програмата в отдел "Програмиране, планиране, наблюдение и техническа помощ", дирекция "Развитие на селските райони" за длъжността: Главен експерт – (Код 0501)
DOC файл, 91,0 KB, качен на 13.10.2022 doc document

Крайно класиране на кандидатите участващи в подбор на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със средства от мярка


„Техническа помощ“ на програмата в отдел "Инвестиционна и стартова подкрепа за бизнеса", дирекция "Развитие на селските райони" за длъжността: Главен експерт – Код 0102
DOC файл, 89,0 KB, качен на 12.10.2022 doc document

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони” за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони


за периода 2014 - 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ”, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжността „Главен експерт“ (код: 0401) – 2 щатни бройки в отдел „Водено от общностите местно развитие“, дирекция „Развитие на селските райони“
DOCX файл, 63,2 KB, качен на 06.10.2022 docx document

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в подбор на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.


със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" на програмата (ПМС №209/2015 г.) за длъжността „Главен експерт” – 2 работни места /код: 0201/ в отдел "Трансфер на знания, сътрудничество и дигитализация“, дирекция „Развитие на селските райони”
DOC файл, 105,5 KB, качен на 05.10.2022 doc document

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони“ за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони


за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжността: главен експерт, код на длъжността: 0301 – 2 работни места в отдел „Околна среда и климат“, дирекция „Развитие на селските райони“.
DOCX файл, 74,3 KB, качен на 04.10.2022 docx document

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в подбор на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“


на програмата в отдел "Програмиране, планиране, наблюдение и техническа помощ", дирекция "Развитие на селските райони" за длъжността: Главен експерт – Код 0501
DOCX файл, 65,7 KB, качен на 03.10.2022 docx document

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в подбор на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“


на програмата в отдел "Инвестиционна и стартова подкрепа за бизнеса", дирекция "Развитие на селските райони" за длъжността: Главен експерт – Код 0102
DOC файл, 106,0 KB, качен на 30.09.2022 doc document