Върни се горе

Крайно класиране на кандидатите, участващи в подбора на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. - 2020 г.


със средства от мярка „Техническа помощ“ на програмата, за длъжността „главен експерт“ – 3 щатни бройки (с код 0201 - две щатни бройки и с код 0202 – една щатна бройка) в отдел „Програмиране, прилагане, наблюдение и техническа помощ“, дирекция „Развитие на селските райони“
DOCX файл, 62,5 KB, качен на 01.02.2024 docx document

Класиране на кандидатите в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони” за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,


по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г., за длъжностите: главен експерт, код на длъжността: 0101 – 2 щатни бройки; старши експерт, код на длъжността: 0102 – 1 щатна бройка в отдел „Водено от общностите местно развитие”, дирекция „Развитие на селските райони”
DOCX файл, 62,5 KB, качен на 30.01.2024 docx document

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в интервю в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони” за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони


за периода 2014 – 2020 г., по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г., за длъжностите: главен експерт, код на длъжността: 0101 – 2 щатни бройки; старши експерт, код на длъжността: 0102 – 1 щатна бройка в отдел „Водено от общностите местно развитие”, дирекция „Развитие на селските райони”
DOCX файл, 102,1 KB, качен на 24.01.2024 docx document

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в процедурата за подбор на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. - 2020 г. със средства от мярка


„Техническа помощ“ на програмата, за длъжността „главен експерт“ – 3 щатни бройки (с код 0201 - две щатни бройки и с код 0202 – една щатна бройка) в отдел „Програмиране, прилагане, наблюдение и техническа помощ“, дирекция „Развитие на селските райони“.
DOCX файл, 64,7 KB, качен на 12.01.2024 docx document

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони” за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони


за периода 2014 – 2020 г., по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г., за длъжностите: главен експерт, код на длъжността: 0101 – 2 щатни бройки; старши експерт, код на длъжността: 0102 – 1 щатна бройка в отдел „Водено от общностите местно развитие”, дирекция „Развитие на селските райони”
DOCX файл, 63,9 KB, качен на 11.01.2024 docx document