Върни се горе

Скъпи студенти,

Министерството на земеделието и храните всяка година организира стажове за студенти, които имат за цел, от една страна, запознаване с работата в държавната администрация, с дейността и функциите на министерството и неговите административни звена, а от друга - предоставяне на възможност на студентите да приложат на практика придобитите по време на обучението знания и умения чрез изпълнението на реални задачи. 

Стажът в МЗХ не е платен и не се зачита за трудов и осигурителен стаж.

След приключване на стажа в МЗХ стажантите получават удостоверение на български език за проведен стаж.

Кой може да кандидатства за стаж? 

За провеждане на стаж в министерството могат да кандидатстват студенти, учащи в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти, които се обучават в български висши училища. Кандидатите трябва да са с непрекъснати студентски права и да се обучават в професионалното направление, което се изисква за конкретната стажантска позиция. 

Кога се провежда стажът и каква е неговата продължителност? 

Студентските стажове в Министерството на земеделието и храните се провеждат ежегодно по реда и при условията на Наредбата за студентските стажове в държавната администрация. Продължителността на стажа е от 10 до 45 работни дни, в зависимост от учебните планове и програми на кандидатите, както и от възможностите и ангажираността на административните звена в министерството. В периода на провеждането му ( 1 юли – 30 септември ) стажантите имат възможност да ползват наличните информационни ресурси на министерството.

Къде може да бъде намерена информация за стажа? 

Информация за студентски стажове може да бъде намерена в Портала за студентски стажове в държавната администрация на електронния интернет адрес: http://www.staj.government.bg/. В него са посочени заявените от съответните административни звена на министерството стажантски позиции. Студентите кандидатстват on-line, като за целта е необходимо да се регистрират и да създадат личен профил. Изискванията за кандидатстване - документи, срокове и начин - са посочени в самия портал. 

Министерството на земеделието и храните, извън посочената по-горе форма, осигурява провеждането на индивидуални студентски стажове в удобно за студента време – целогодишно, при наличие на възможност за това. Стажът е практически и осигурява възможности за професионално ориентиране, придобиване на практически опит, знания и умения, които допълват теоретичното обучение на студентите. Продължителността на провежданите стажове е от 2 до 6 седмици. 

За да имате максимална полза от проведения стаж, можете да се запознаете с функциите на различните звена/дирекции в министерството.

Необходими документи

При желание да се възползвате от тази възможност, моля попълнете изискуемите документи (приложени вдясно).

Писменото заявление се подава до главния секретар на МЗХ най-малко един месец преди предполагаемата начална дата на стажа.

Към заявлението задължително се прилага автобиографична справка на български език.

Към заявлението по преценка на кандидата могат да бъдат приложени: мотивационно писмо, кратка препоръка, изготвена от ръководителя на катедрата или научния ръководител, за академичните и личностните качества и кръга от интереси на кандидат-стажанта и актуално уверение от учебното заведение или копие от студентска книжка.

Къде могат да бъдат подавани документите за стаж?

  • В административната сграда на МЗХ - Приемна /входът е откъм ул. „Трайкович”/,  гише „Деловодство”;
  • По пощата на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55;
  • На е-mail: HR@mzh.government.bg

Дирекция „Човешки ресурси” уведомява одобрените за стаж кандидати не по-късно от една седмица преди началото на стажа.