Върни се горе

Механизмът за постоянна мобилност (чл. 81а от Закона за държавния служител) има за цел от една страна да разшири възможностите за професионално и кариерно развитие на държавните служители, а от друга - да подпомогне Министерството на земеделието, храните и горите да подобри институционалния си капацитет чрез възможността по-бързо да намери необходимите опитни експерти.

Държавен служител, който работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде назначен в МЗХГ без провеждане на конкурс за длъжността, ако отговаря на условията за нейното заемане.

Всички длъжности, които се заемат чрез постоянна мобилност в МЗХГ се обявяват в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация - http://mobility.government.bg/, въз основа на заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Подборът на кандидатите се извършва по представените документи. Към настоящия момент органът по назначаването няма нормативно определен ангажимент да информира кандидатите за резултатите от подбора по документи и приключването на процедурата. В тази връзка от страна на МЗХГ се уведомяват само кандидатите, с които следва да се сключи писмено споразумение, съгласно чл. 81а, ал. 4 от ЗДСл.