Върни се горе

Механизмът за постоянна мобилност (чл. 81а от Закона за държавния служител) има за цел от една страна да разшири възможностите за професионално и кариерно развитие на държавните служители, а от друга - да подпомогне Министерството на земеделието и храните да подобри институционалния си капацитет чрез възможността по-бързо да намери необходимите опитни експерти.

Държавен служител, който работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде назначен в МЗХ без провеждане на конкурс за длъжността, ако отговаря на условията за нейното заемане.

Всички длъжности, които се заемат чрез постоянна мобилност в МЗХ се обявяват в Портала за работа в държавната администрация (ПРДА)- https://jobs.government.bg/PJobs/, въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните.

Подборът на кандидатите се извършва съгласно критерии, утвърдени от министъра на земеделието и храните. При наличие на повече от един кандидат, който отговаря на изискванията за заемане на длъжността, подборът включва събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите за изпълнение на обявената длъжност.

Кандидатите, които не са избрани при подбора, се уведомяват по електронна поща.