21.03.2023


Всички новини

09.12.2022 г.

62 млн. лева осигурява Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване.

62 млн. лева осигурява Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване. Средствата ще послужат за изпълнението на ключов ангажимент на страната към инициативата на ЕС за засаждане на три милиарда нови дървета в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

Началото на дейностите беше дадено днес от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова заедно с министъра на земеделието Явор Гечев, заместник-министрите на околната среда Мария Бояджийска и на земеделието Валентин Чамбов, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Стоян Тошев. На срещата министър Карамфилова подписа договори с директорите на три от държавните горски предприятия.

„Убедена  съм, че действията, които предприемаме са в полза на околната среда, в полза на богатото биоразнообразие. Със стартирането на тези важни проекти ние не само ще изпълним редица ключови за държавата цели, но и даваме нашия принос към мисията по опазване на горите”, каза министър Карамфилова. Тя определи инициативата като партньорство, но и амбициозна цел.

„Рамката на този етап изглежда само документална. Но съм сигурна, че догодина стоящите на нашите места ще могат да отчетат постигнати резултати”, добави тя.

Министърът на земеделието Явор Гечев отбеляза, че дори и наглед нерешими казуси могат лесно да бъдат решени със съвместни усилия и когато се спазва законодателството.

„Можем да се похвалим не просто с добра комуникация, а отлична съвместна работа между двете министерства и поводът днес го доказа. Това е и начинът на партньорството с цел създаване на правилни политики“, каза министър Гечев.

С дейностите по шестте проекта се предвижда общата площ на новозасъдените гори да е над 1300 ха, произведените нови фиданки – повече от 2,5 млн., а засадените – над 1 млн. Ще се финансират дейности по залесяване с дървесни видове, отглеждане, транспортиране и съхранение на посадъчен материал, ремонт и модернизация на разсадници, доставка на техника. В резултат от изпълнението им ще се увеличи капацитетът на предприятията за производство и засаждане, като се ремонтират разсадниковите стопанства.

Трите подписани днес договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ са на обща стойност 30 млн. лева.

Средствата за Югозападно предприятие – Благоевград, са в размер на 12,5 млн. лева. Те ще послужат за производство и засаждане на над 2,2 милиона дръвчета върху обща площ от 330,5 ха.

На Югоизточното предприятие – Сливен, се предоставят 10 млн. лева за залесяване на над 151 хектара и попълване на площи от над 148 хектара.

За Южноцентралното предприятие са предвидени 8 млн. лева за залесяване около на 154 ха и за попълване на горски култури на близо 41 ха.

С изпълнението на мерките по трите проекта площта на горските местообитания ще се увеличи с близо 700 ха, като същевременно ще се подобри природозащитното им състояние.

До края на годината предстои подписването на още три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Северозападното, Северноцентралното и Североизточното държавно предприятие на обща стойност над 30 млн. лева, с които се планира да се залесят над 600 ха нови гори.

В рамките на проекта на Северозападно държавно предприятие – Враца, за който се предоставят 10 млн. лева, се предвижда да бъде извършено залесяване на 3623 дка с около 680 хиляди фиданки и отглеждане на 19 806 дка горски култури и 1355 дка млади насаждения.

Също в размер на 10 млн. лв. e бюджетът за Северноцентралното държавно предприятие – Габрово, с които ще се направи ново залесяване на 5353 дка и ще се подпомогне естественото възобновяваване и производството на посадъчен материал.

Средствата в размер на над 11 млн. лева, предвидени за Североизточно държавно предприятие – Шумен, ще допринесат за залесяване на 230 ха, както и извършването на съпътстващи дейности.

Процедурата по ОПОС 2014-2020 г. отразява новите стратегически и планови документи на европейско ниво, като целта й е да подкрепи изпълнението на мерки, които ще допринесат за увеличаване на покритието с горски местообитания и до подобряване на природозащитно им състояние.

Те са насочени към постигането на специфична цел „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000“ на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм