21.06.2024

12.11.2019г. Протокол от 11.11.2019 г. на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ от проведен търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград (втора тръжна сесия) за стопанската 2019/2020 година 144.50 KB
21.10.2019г. Заповед № РД-04-76/ 17.10.2019 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за срок от една стопанска година за стопанската 2019-2020 г. в област Благоевград и документи за участие. 397.91 KB
17.10.2019г. Заповед № РД-04-70/ 09.10.2019 год. за актуализация на списък на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд, останали след проведен на 27.09.2019 г. търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/на осн.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. 89.50 KB
02.10.2019г. ПРОТОКОЛ от 27.09.2019 г. на основание чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за провеждане на търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград /първа тръжна сесия/ от стопанската 2019/2020 година. 180.50 KB
21.08.2019г. Заповед № РД-04-59/ 20.08.2019 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за срок от една стопанска година за стопанската 2019-2020 г. в област Благоевград и документи за участие. 209.90 KB
01.07.2019г. Протокол от Комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за община Петрич за стопанската 2019/2020 г. 98.00 KB
01.07.2019г. Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на правоимащи с регистрирани животновъдни обекти на територията на община Сандански за стопанската 2019/2020 г. 140.50 KB
01.07.2019г. Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на правоимащи с регистрирани животновъдни обекти на територията на община Якоруда за стопанската 2019/2020 г. 254.00 KB
06.06.2019г. Заповед № РД 46-255/06.06.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите и допълнителен списък на свободните имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади (ПМЛ) от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2019/2020 година, находящи се на територията на област Благоевград. 110.55 KB
27.02.2019г. Заповед № РД46-87/27.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите и списък на свободните имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади (ПМЛ) от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2019/2020 година, находящи се на територията на област Благоевград. 140.77 KB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________