21.06.2024

03.10.2022г. Обява, документи и указания за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Благоевград за стопанската 2022-2023 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 20 стопански години 218.81 KB
03.10.2022г. Заповед № РД-04-250/ 29.09.2022 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Благоевград за стопанската 2022-2023 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 20 стопански години. 88.98 KB
28.07.2022г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Благоевград за стопанската 2022-2023 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 20 стопански години при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 452.98 KB
21.06.2022г. Обява, указания и документи за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Благоевград за стопанската 2022/2023 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 20 стопански години при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ 278.48 KB
21.06.2022г. Заповед № РД-04-150/ 20.06.2022 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за откриване на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Благоевград за стопанската 2022/2023 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 20 стопански години при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ и списъци, неразделна част от заповедта 91.44 KB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________