17.06.2024

26.11.2018г. ПРОТОКОЛ за провеждане на търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград (първа тръжна сесия) от стопанската 2018/2019 година. 113.72 KB
31.01.2019г. Протокол от 31.01.2019 г. за провеждане на търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград (втора тръжна сесия) от стопанската 2018/2019 година. 116.96 KB
09.01.2019г. Заповед № РД-69/ 09.01.2019г. на Директора на ОДЗ Благоевград за откриване на процедура във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем или аренда на свободни имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади и документи за участие. 437.81 KB
22.10.2018г. Заповед № РД-47-6/18.10.2018 г. на Директора на ОДЗ Благоевград за откриване на процедура във връзка с чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем или аренда на свободни имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади и документи за участие. 185.01 KB
Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на правоимащи с регистрирани животновъдни обекти на територията на община Якоруда за стопанската 2018/2019 г. 234.50 KB
Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на правоимащи с регистрирани животновъдни обекти на територията на община Сандански за стопанската 2018/2019 г. 140.50 KB
Заповед №РД46-120/ 27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и списък със свободните имоти с НТП „пасища, мери и ливади“ от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018/2019 г. 194.70 KB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________