24.09.2020

НАРЕДБИ

06.07.2020г. Наредба №3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 3.80 MB
06.07.2020г. Наредба №5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания 6.61 MB
06.07.2020г. Наредба №7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 7.07 MB
06.07.2020г. Наредба №105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол 2.01 MB
06.07.2020г. Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г 3.14 MB
06.07.2020г. Наредба за административното обслужване 3.70 MB
28.01.2020г. Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 2.18 MB
27.06.2019г. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции 1.80 MB
27.06.2019г. Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение 662.07 KB
27.06.2019г. Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 693.29 KB
27.06.2019г. Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 2.83 MB
27.06.2019г. Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър 649.76 KB
27.06.2019г. Наредба № 30 от 9 юли 2004 г. за правилата за производство и предлагането на пазара на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене на регистър 449.08 KB
27.06.2019г. Наредба № 22 от 14 май 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър. 642.12 KB
27.06.2019г. Наредба №15 от 8 май 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на EUROP, докладване на цените и проверка в кланниците 1.31 MB
27.06.2019г. Наредба №3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани 2.33 MB
27.06.2019г. Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ 170.84 KB
27.06.2019г. Наредба № 2 от 3 февруари 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 1.01 MB
27.06.2019г. Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение 1.84 MB
08.01.2018г. Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани 763.88 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________