21.06.2024

НАРЕДБИ

13.01.2023г. Наредба №3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) 284.08 KB
13.01.2023г. Наредба за административното обслужване (загл. изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.) 285.18 KB
13.01.2023г. Наредба №4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 263.70 KB
13.01.2023г. Наредба №105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол 208.53 KB
13.01.2023г. Наредба №7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 465.28 KB
13.01.2023г. Наредба №5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) 214.35 KB
13.01.2023г. Наредба №3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 284.86 KB
13.01.2023г. Наредба №2 от 28 юли 2022 г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците 165.66 KB
13.01.2022г. Наредба №3 от 15 ноември 2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 161.12 KB
13.01.2023г. Наредба №2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 2.84 MB
06.07.2020г. Наредба за административното обслужване 3.70 MB
28.01.2020г. Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 2.18 MB
27.06.2019г. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции 1.80 MB
27.06.2019г. Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение 662.07 KB
27.06.2019г. Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 693.29 KB
27.06.2019г. Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 2.83 MB
27.06.2019г. Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър 649.76 KB
27.06.2019г. Наредба № 30 от 9 юли 2004 г. за правилата за производство и предлагането на пазара на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене на регистър 449.08 KB
27.06.2019г. Наредба № 22 от 14 май 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър. 642.12 KB
27.06.2019г. Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ 170.84 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________