24.09.2020

09.06.2020г. Вътрешни правила за прилагане на Закона за достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград. 430.73 KB
28.08.2019г. Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна дирекция „Земеделие“ 713.60 KB
01.07.2019г. Етичен кодекс за поведение на служителите в Областна дирекция „Земеделие“ 461.17 KB
01.07.2019г. Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Областна дирекция „Земеделие“ 532.33 KB
01.07.2019г. Инструкция за техническите и организационни мерки за осигуряване на защита на личните данни в регистрите, поддържани от Областна дирекция „Земеделие“ при тяхното обработване (събиране, използване, обмен, съхраняване и унищожаване) 379.92 KB
01.07.2019г. Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“ 455.65 KB
01.07.2019г. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в Областна дирекция „Земеделие“ 507.58 KB
01.07.2019г. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция „Земеделие“ 509.17 KB
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________