17.06.2024

27.05.2024г. Вътрешни правила за заплатите на служителите в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърдени със Заповед № РД-04-519/ 19.10.2023 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 1.05 MB
15.03.2024г. Процедура за реда и начина на командироване на служители от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърдена със Заповед № РД-04-100/ 13.03.2024 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 685.44 KB
15.03.2024г. Вътрешни правила за обмена на документи по електронен път и документи на хартиен носител в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърдени със Заповед № РД-04-84/ 01.03.2024 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 5.83 MB
29.02.2024г. Утвърдена със Заповед № РД-04-82/ 28.02.2024 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград Процедура за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и чл.100 от ППЗСПЗЗ 1.26 MB
13.02.2024г. Цели на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за 2024 година 371.25 KB
30.01.2024г. Вътрешни правила за приемане, регистриране и изпращане на документи и съобщения от Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград и общинските служби по земеделие, чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Министерство на електронното управление, утвърдени със Заповед № РД-04-41/ 26.01.2024 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 352.26 KB
22.01.2024г. Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 636.81 KB
22.01.2024г. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 831.81 KB
07.08.2023г. Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърдени със Заповед № РД-04-224/ 02.08.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 335.02 KB
14.07.2023г. Вътрешни правила за организацията, реда и експлоатацията на служебните автомобили, собственост на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърдени със Заповед № РД-04-157/ 27.06.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 745.19 KB
02.05.2023г. Ежегодни цели на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за 2023 г. 28.26 KB
24.04.2023г. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърдени със Заповед № РД-04-119/ 24.04.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 388.79 KB
17.02.2023г. Счетоводна политика на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърдена със Заповед № РД-04-54/ 17.02.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 422.62 KB
13.02.2023г. Вътрешни правила за реда и начина за осъществяване на предварителен контрол върху документи и действия, свързани с дейността на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърдени със Заповед № РД-04-52/ 13.02.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 794.88 KB
08.02.2023г. Вътрешни правила за приемане и разглеждане на жалби, предложения и сигнали, подадени в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърдени със Заповед № РД-04-47/ 08.02.2023 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 455.84 KB
09.01.2023г. Вътрешни правила за приемане и разглеждане на сигнали за корупция и/ или конфликт на интереси, и защита на подалите сигнали в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърдени със Заповед № РД-04-9/ 09.01.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 583.70 KB
06.01.2023г. Вътрешни правила за предпазване на служителите в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград от пътнотранспортни произшествия и наранявания при управление на моторни превозни средства при изпълнение на служебни задължения, утвърдени със Заповед № РД-04-7/ 06.01.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 460.00 KB
30.12.2022г. Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърдени със Заповед № РД-04-404/ 22.12.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 585.05 KB
30.12.2022г. Правилник за вътрешния ред в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърден със Заповед № РД-04-479/ 30.12.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 389.57 KB
23.12.2022г. Сметкоплан на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърден със Заповед № РД-04-439/ 23.12.2022 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 202.31 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________