21.06.2024

Проект на Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна икономика 12.02 MB
ОСП в контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027 25072019 1.54 MB
Преговори за новата обща селскостопанска политика на ЕС 2021-2027 25072019 823.30 KB
Новите моменти в пакета за ОСП 2021-2027 25072019 1.66 MB
Система за мониторинг на земеделските площи 3.58 MB
Комуникационна стратегия 483.29 KB
Проект на анализ състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 25072019 1.54 MB
Покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. 60.99 KB
Визия на Република България за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. 64.30 KB
Рамкова позиция приета през ноември 2018 г. 54.61 KB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________