21.06.2024

ЗАКОНИ

23.01.2024г. Закон за защита на личните данни 318.47 KB
23.01.2024г. Закон за статистиката 226.53 KB
23.01.2024г. Закон за администрацията 251.21 KB
23.01.2024г. Закон за защита на класифицираната информация 430.32 KB
23.01.2024г. Закон за животновъдството 300.50 KB
23.01.2024г. Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд 218.33 KB
23.01.2024г. Закон за водите 923.87 KB
23.01.2024г. Закон за устройство на територията 978.10 KB
23.01.2024г. Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) 1008.17 KB
23.01.2024г. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) 497.93 KB
23.01.2024г. Закон за сдруженията за напояване 230.99 KB
23.01.2024г. Закон за счетоводството 357.98 KB
23.01.2024г. Закон за подпомагане на земеделските производители 449.38 KB
23.01.2024г. Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 279.76 KB
23.01.2024г. Закон за противодействие на корупцията 356.73 KB
23.01.2024г. Закон за пчеларството 200.46 KB
23.01.2024г. Закон за опазване на земеделските земи 268.89 KB
23.01.2024г. Закон за опазване на селскостопанското имущество 215.61 KB
23.01.2024г. Закон за обществените поръчки 1.04 MB
23.01.2024г. Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество (загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) 346.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________