24.09.2020

ЗАКОНИ

06.07.2020г. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; 564.29 KB
06.07.2020г. Закон за администрацията 2.85 MB
06.07.2020г. Закон за пчеларството 1.55 MB
06.07.2020г. Закон за статистиката 2.09 MB
06.07.2020г. Административнопроцесуален кодекс 10.96 MB
06.07.2020г. Закон за държавния служител 6.81 MB
06.07.2020г. Закон за обществените поръчки 21.48 MB
06.07.2020г. Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 6.68 MB
06.07.2020г. Закон за счетоводството 3.76 MB
06.07.2020г. Закон за подпомагане на земеделските производители 6.15 MB
06.07.2020г. Закон за устройство на територията 21.91 MB
06.07.2020г. Закон за водите 21.42 MB
06.07.2020г. Закон за маслодайната роза 1.89 MB
28.01.2020г. Граждански процесуален кодекс 17.20 MB
28.01.2020г. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги 1.50 MB
28.01.2020г. Закон за електронната идентификация 1.66 MB
28.01.2020г. Закон за електронното управление 4.14 MB
28.01.2020г. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 7.88 MB
28.01.2020г. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи 10.39 MB
28.01.2020г. Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия 7.66 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________