23.09.2020

13.11.2019г. Протокол от 12.11.2019 г. от проведен търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от 10 стопански години за стопанската 2019/2020 година. 90.00 KB
21.10.2019г. Заповед № РД-04-75/17.10.2019г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури - житни, бобови и техните смеси за срок от 10 стопански години от стопанската 2019-2020 г. за област Благоевград и документи за участие. 388.41 KB
17.10.2019г. Заповед № РД-04-69/ 09.10.2019 год. за актуализация на списък на свободните земи от Държавния поземлен фонд, останали след проведен на 07.08.2019 г. търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури-житни, бобови и техните смеси за срок от 10 год. 55.59 KB
07.08.2019г. Протокол от 07.08.2019 год. от проведен търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури от стопанската 2019/ 2020 г. за област Благоевград 161.00 KB
25.07.2019г. Заповед № РД-04-36/24.07.2019 на Директора на ОД „Земеделие“- Благоевград, за изменение на Заповед № РД-07-35/28.06.2019 год. относно списък, неразделна част описан в т.2 от същата с която е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване/ първа тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободни зем. земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от 10 год. от стопанската 2019/2020 год. за област Благоевград. 63.62 KB
01.07.2019г. Заповед № РД-07-35/ 28.06.2019 г. на Директора на ОДЗ Благоевград за откриване на процедура (първа тръжна сесия) на свободни земеделски земи от ДПФ и документи за участие. 149.38 KB
27.06.2019г. Тръжни документи за отдаване под аренда на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури от Държавен поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2019/2020. 342.12 KB
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________