21.06.2024

08.11.2023г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Благоевград за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 3 стопански години при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 340.07 KB
16.10.2023г. Обява, документи и указания за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Благоевград за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 3 стопански години 415.13 KB
16.10.2023г. Заповед № РД-04-507/ 13.10.2023 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Благоевград за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 3 стопански години 472.26 KB
03.08.2023г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Благоевград за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 3 стопански години при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 518.54 KB
26.06.2023г. Обява, указания и документи за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Благоевград за стопанската 2023/ 2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години, при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 3 стопански години при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ 2.62 MB
23.06.2023г. Заповед № РД-04-152/ 22.06.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Благоевград за стопанската 2023/ 2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години, при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 3 стопански години при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ, ведно със списъци неразделна част от заповедта 4.46 MB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________