17.06.2024

31.01.2024г. Протоколи за определените стойности на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи в лева/декар за земищата на област Благоевград 25.94 MB
Одобрен окончателен специализиран слой "Физически блокове" (ФБ), "Площи, допустими за подпомагане" (ПДП) и "Постоянно затревени площи" (ПЗП) 2016-2021 г. 4.92 MB
Образци на документи за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, одобрени със Заповед № РД 46-216/ 22.05.2013 г. на Министъра на земеделието и храните и указания по прилагане на разпоредбите на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ за съответните стопански години 4.24 MB
Вътрешни правила за организацията и реда за изплащане на правоимащи лица на дължимите суми за ползване на имоти т.н. "бели петна", включени в споразумения за ползване на земеделски земи, утвърдени със Заповед № РД-04-52/ 17.05.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 308.92 KB
Образци на документи за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 46-22/ 14.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните. 115.55 KB
Декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ. Указания за създаване на файлове в единен формат, съдържащи данни за декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за предаване в Общинските служби по земеделие на магнитен носител. 257.05 KB
Образци на документи и указания за изплащане на дължими суми за имотите „бели петна“, включени в споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 09-974/ 13.11.2015 г. на Министъра на земеделието и храните. 1002.52 KB
Указания за унифициране на правилата за изплащане от общините на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за ползване на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ 40.43 KB
Образци на документи и указания за изплащане на дължими суми за имотите „бели петна“, включени в споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 09-756/ 27.09.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. 50.00 KB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________