23.09.2020

Образци на документи за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, одобрени със Заповед № РД 46-216/ 22.05.2013 г. на Министъра на земеделието и храните и указания по прилагане на разпоредбите на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ 2.81 MB
Декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ. Указания за създаване на файлове в единен формат, съдържащи данни за декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за предаване в Общинските служби по земеделие на магнитен носител. 257.05 KB
Одобрен окончателен специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" (ПДП) 2.73 MB
Протоколи за определяне на средното годишно рентно плащане в лв./дка за землищата на територията на общините в област Благоевград. 12.05 MB
Образци на документи и указания за изплащане на дължими суми за имотите „бели петна“, включени в споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 09-974/ 13.11.2015 г. на Министъра на земеделието и храните. 1002.52 KB
Указания за унифициране на правилата за изплащане от общините на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за ползване на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ 40.43 KB
Образци на документи за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 46-22/ 14.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните. 86.87 KB
Образци на документи и указания за изплащане на дължими суми за имотите „бели петна“, включени в споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 09-756/ 27.09.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. 50.00 KB
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________