17.06.2024

          Област Благоевград е разположена в Югозападния район и е една от 28-те области на Република България. На юг граничи с Република Гърция, на запад – с Репубика Македония, на изток – с Пазарджишка и Смолянска области, а на север – с Кюстендилска и Софийска области. Общата площ на областта е 6 649.5 кв. км, което представлява 5.8% от територията на страната. Броят на населените места е 278 – 13 града и 265 села, администрирани в 14 общини. Населението на областта, по данни от преброяването през 2011 година, е 323 552 души или 4.4% от населението на страната.

Релефът на областта се характеризира с изключително разнообразие – от високопланински до котловинен. В нея се включват изцяло или отчасти най-високите планини в България – Рила, Пирин и Родопи, в които има територии с високопланински,  среднопланински и предпланински релеф. Макар и с по-малка височина, но с  планински релеф са и частите от останалите планини в границите на областта. По долините на реките Струма и Места са формирани редица котловини – Благоевградска, Симитлийско-Орановска, Санданско-Петричка, Разложка и Гоцеделчевска.

Специфичните климатични условия и релеф формират климатичното разнообразие: на север – област с преходноконтинентален климат, на юг – преходносредиземноморски климат, а във високите части на планините – планински. Средиземноморското климатично влияние е изразено най-силно по долината на р. Струма и по-слабо в Гоцеделчевската котловина по долината на р. Места. Годишното разпределение на валежите е типично средиземноморско – с пролетен и есенен максимум в котловините и по ниските места и със зимен максимум във високите райони. Характерни за областта са летните засушавания, които в ниските части са продължителни.

Преобладаваща част от територията на областта е заета от канелените горски почви, подходящи за отглеждане на тютюн, лозя и овощни насаждения. Широко разпространени са и кафявите горски почви, които са заети от горски масиви и алувиалните и делувиални почви край реките, които са подходящи за зеленчукопроизводство. Най-високите части на планините са заети от планинско-ливадни почви, върху които са развити богати пасища.

Водното богатство в областта се формира от двете главни речни артерии Струма и Места и техните многобройни притоци, от карстови извори в Пирин и Славянка и над 160 циркусни езера в Пирин и Рила. Изключително природно богатство са минералните извори. Топлите и студени минерални извори на територията на областта са 230. Общият им  дебит представлява 40% от дебита на  минералните извори в страната.

Горският фонд в областта заема 346 739 ха (58% от територията и). Делът му е предопределен от преобладаващия планински характер на релефа. Богатството му се формира от иглолистни (предимно от бял и черен бор), широколистни гори (бук, дъб, топола, кестен и др.) и  пасища. Горският фонд се простира на територията на 10 планини – Рила, Пирин, Родопи, Влахина, Малешевска, Осоговска, Беласица, Стъргаш, Славянка и Кожух. Сред тях са обособени 2 национални парка – “Пирин” и “Рила”, 1 природен парк – “Беласица”, 10  природни резервата, 69 природни забележителности и  4 защитени местности.

Броят на земеделските стопанства в Област Благоевград по данни от преброяването през 2010 г., представлява 10.4% от стопанствата в страната – най-голям брой стопанства в България. Общият размер на използваната земеделска площ (ИЗП) в областта заема 9% от територията й. Средният размер на ИЗП в областта е 15.4 дка това е областта с най-малките стопанства – 15% от средния размер за страната (101.3 дка). Преобладават стопанствата специализирани в отглеждането на полски култури и със смесени култури и животновъдство – съответно 25.4% и 20.9%. Стандартният производствен обем се формира основно от стопанствата специализирани в градинарство (24.7%) и отглеждане на тревопасни животни (24.5%)

Обработваемата земя е 27% от ИЗП. Най-голям дял от обработваемата земя заемат зърнено-житните култури 38%, техническите култури са 24%. С най-голям относителен дял от зърнено-житните култури е пшеницата, която заема 57%. От техническите култури най-голям е делът на тютюна – 92%, което е 14% от площите с тютюн в страната. Картофите заемат 3% от ИЗП или 14% от площите с картофи в страната. Съсредоточени са в общините Якоруда, Сатовча, Петрич и Гоце Делчев. Пресните зеленчуци заемат 6% от площите със зеленчуци в страната, като площите със зеленчуци отглеждани под високи оранжерии са 22% от всички оранжерии. Трайните насаждения в областта заемат 8.8% от ИЗП, като най-големи са площите на лозята – 68% от трайните насаждения в областта.

От стопанствата в областта, 30% отглеждат говеда, 26% – овце, 35% – кози, 30% – свине и 41% – птици. Всички видове животни и птици се отглеждат основно в стопанства на физически лица, съответно 98% от говедата, 99% от овцете и козите, 92% от свинете и 98% от птиците. 98.5% от пчелните семейства се отглеждат в стопанства на физически лица.

 

АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________